Om operationen

Formål med operationen

Operationen kan have et eller flere formål f.eks. at fjerne eller mindske smerter som skyldes slidgigt eller leddegigt i fodroden. Formålet kan også være at rette en fejlstilling eller stabilisere foden i tilfælde af lammelse. I sidst nævnte tilfælde kombineres operationen ofte med en seneflytningsoperation.

Selve indgrebet

Ved operationen fjernes ledbrusken i et eller flere af fodrodens led. Leddene sammenføjes normalt ved hjælp af skruer og skal vokse sammen som efter et knoglebrud.

Fod og underben bliver efter operationen beskyttet af en lukket glasfiber bandage, som er rigelig polstret for at give plads til den hævelse, som der opstår efter operationen.

 

Forventninger til resultat

Det forventes, at smerterne fra de opererede led forsvinder eller mindskes. Gangevnen bedres normalt. Drejebevægeligheden i foden begrænses ved indgrebet, og du mister lidt af op/nedad bevægelighed i foden.

Foden vil være bedst egnet til gang på plant underlag. Foden vil normalt ikke være egnet til idrætsudøvelse.

Indvendigt materiale til fiksering af leddene kan komme til at genere under huden. Er det tilfældet, kan det være nødvendigt at fjerne materialet ved et senere indgreb.

Komplikationer

Ved operationen kan der optræde skade på følenerver til huden, hvilket kan medføre ændret følesans på et område af foden og i nogle tilfælde en øm arvævsdannelse.

Der kan opstå sårhelingskomplikationer i form af forsinket heling eller infektion. Sådanne komplikationer påvirker som regel ikke slutresultatet, men kan forsinke forløbet.

Hos nogle patienter udebliver knoglehelingen. En ny operation kan da vise sig at være påkrævet.

Helingskomplikationer ses hyppigere hos rygere end ikke-rygere.

 

Du skal indlægges i forbindelse med operationen

Du må forvente at skulle indlægges i forbindelse med operationen.

 

Efter operationen

Hvis der er behov for smertestillende midler, må du anvende paracetamol. Der kan også kortvarigt være brug for svage morfinpræparater efter udskrivelse.
Knoglerne vil som regel være ca. 3 måneder om at hele. I den periode skal foden beskyttes af en stiv bandage. De første 4 uger må du ikke støtte på bandagen ved gang.

Efter 4 uger skiftes bandagen til en mindre polstret bandage, og du må støtte på bandagen.

Efter 3 måneder foretages røntgenundersøgelse for at bedømme, om knoglehelingen er tilstrækkelig god. I nogle tilfælde er helingen ikke tilstrækkelig solid, således at bandageringen fortsættes endnu en måned.

Herefter foretages der en ny røntgenundersøgelse.
Når knoglehelingen er tilstrækkelig solid, må du begynde at gå uden bandage. Foden vil ofte have tendens til at hæve så meget, at der kan være problemer med at være i almindeligt fodtøj. Det kan i en overgangsperiode være nødvendigt at bruge en behandlingssko eller aftagelig bandage, som du får udleveret af afdelingen.
Du må forvente en tendens til hævelse i op til et år eller mere efter operationen.


Generelt om fod/ankelkirurgi

Fod/ankel-sektoren

Fod/ankel-sektoren er en af 11 specialsektorer under ortopædkirurgisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Fod/ankel-sektoren varetager den højt specialiserede fod/ankel-kirurgi i regionen og en stor del af vest-Danmark. Desuden varetages den mere almindelig fod/ankel-kirurgi i det omfang kapaciteten er til rådighed.

Sektoren har undervisningsopgave både for lægestuderende og læger under uddannelse til speciallæger i ortopædisk kirurgi. Du vil derfor kunne møde læger under uddannelse som udfører visse operationer eller dele af operationen, under supervision af en af afdelingens speciallæger. Det vil dog normalt være den læge som du har aftalt operationen med som udfører operationen eller er til stede som superviser og har ansvaret for operationen.

Forventninger til resultat

Den operation som er planlagt har det formål at afhjælpe en specifik sygdomstilstand. Det kan forekomme ved en hvilken som helst operation at der ikke opnås den tilsigtede virkning. I så fald vil det kunne opleves som at tilstanden forværres. Lægen vil informere dig om det hvis der er en særlig øget risiko for et sådan udfald af operationen.

Komplikationsrisiko

Der kan optræde komplikationer til en hvilken som helst operation. Nedenfor er beskrevet den type komplikationer som kan optræde ved alle typer fod/ankel-operationer.

Er der en særlig risiko for komplikationer ved den type operation som du skal have udført eller som følge af særlige helbredsmæssige forhold hos dig selv, vil du få det oplyst af lægen:

Nerveskader:
Ved operation på fod eller ankel vil der kunne forekomme beskadigelse af nervegrene som giver følesans til huden. Det vil kunne give anledning til et hudområde med ændret følesans og i visse tilfælde en nerveknudedannelse som kan være følsom for tryk.

I sjældne tilfælde kan der optræde et smertesyndrom med smerter og stærk overfølsomhed af huden.

Sårhelingskomplikationer:
Der kan forekomme forsinket sårheling eller overfladisk infektion. Det påvirker almindeligvis ikke slutresultatet af operationen, men kan bevirke forlænget bandagering og/eller antibiotikabehandling i en kortere periode og hyppigere ambulante konsultationer.

Alvorlig infektion med infektion i knogle eller led eller omkring det materiale som evt. er sat ind i forbindelse med operationen kan forekomme, men sjældent. En sådan infektion vil i nogle tilfælde medføre, at der skal foretages fornyet operation, og ofte at det indsatte materiale vil skulle fjernes.

Forebyggelse af sårhelingskomplikationer:
Er du ryger, vil rygestop mindske risikoen for sårhelingskomplikationer. Vi anbefaler normalt rygestop fra 5 uger før en planlagt operation.

Efter operationen er det vigtigt at bekæmpe hævelse af foden ved at holde foden hævet til vandret niveau eller lidt derover de første uger.

Optræning

Der er normalt ikke behov for at der iværksættes nogen egentlig optræning efter fod/ankel-operationer. Du vil blive vejledt i hvilke øvelser og hvilken aktivitet, det er hensigtsmæssigt at foretage.

Træning består derudover i at du må begynde at gå, og at gangdistancen øges i takt med at helingen efter operationen tillader det og under hensyn til de gener du har. Det er vigtigt at gangbelastningen ikke medfører for mange smerter. Erfaring viser at det i høj grad drejer sig om at holde igen i efterforløbet og undgå for mange smerter frem for at træne energisk.

Hvis det i særlige tilfælde skønnes, at det er hensigtsmæssigt med et egentlig optræningsforløb, vil det blive vurderet af lægen og fysioterapeuten om det skal ske i kommunalt regi efter udarbejdelse af en genoptræningsplan eller det skal ske hos vores egen fysioterapeut (specialiseret optræning).

Sygemelding

Det kan ikke afgøres på forhånd hvor lang tid det er nødvendigt at være sygemeldt efter en bestemt operation. Sygemeldingsperioden afhænger i høj grad af arbejdets karakter. Lægen kan oplyse dig om, hvad der kan forventes i forhold til din arbejdssituation og den operation som planlægges. Man skal dog være forberedt på, at uanset om det blot er en lille operation man skal have lavet, vil foden være øm og hævet i adskillige måneder efter operationer. Det kan gøre det vanskeligt at finde tilstrækkeligt rummeligt fodtøj, og det vil begrænse mulighederne for at gå.


Mere information

Når/hvis du skal opereres

Læs om hvordan du skal forberede dig på operationen, og hvad du må i tiden efter operationen i den generelle vejledning om operationer i fod og ankel:

Operation i fod og ankel - med indlæggelse


Kontakt

Fod/Ankel sekretariat: 78454160 (Hverdage mellem 9-12)

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.