Om operationen

Formål med operation

Operationen anvendes ved svært forfodsfald med smerter og hård hud under trædepuderne på forfoden. Leddene i tåen og leddet mellem tåen og forfodsknoglen er ofte ødelagt med fejlstilling og manglende stabilitet til følge. Ofte vil flere eller alle tæer på en fod være sygdomsramt.

Formålet med operationen er at fjerne eller mindske smerterne under trædepuderne samt at opnå en bedre stilling i de små tæer og afhjælpe et evt. knystproblem ved storetåen.

Selve indgrebet

Ved operationen fjernes ledhovedet på forfodsknoglerne til de små tæer. Leddene omdannes herved til bindevævsled. Er der hammertåsstilling i tæer, vil det samtidigt søges udrettet.

Storetåens stilling vil blive rettet op ved en stivgøringsoperation af storetåens grundled.

Ved stivgøringen af storetåens grundled vil der ofte blive indsat en lille metalplade og skruer for at holde tåen i den korrekte stilling, indtil knoglen er helet. Dette materiale vil normalt skulle blive siddende. De små tæer vil blive forsynet med en metalpind sat på langs gennem tåen og mellemfodsknoglen (se tegning). Disse metalpinde stikker ud gennem tåspidsen og fjernes normalt efter 3-4 uger.

Forventninger til resultatet

Forventningen til operationen er, at smerterne under forfoden og på knyststedet ved storetåen mindskes. Storetåens stilling vil normalt forblive som umiddelbart efter operationen, hvorimod de små tæer over tid kan have en tilbøjelighed til skævstilling.

Vi forventer, at du når hævelsen i øvrigt er svundet kan benytte samme type fodtøj som før. Hvis der anvendes et specialfremstillet indlæg med forfodspelotte i fodtøjet før operationen, vil mange føle, at de fortsat har gavn af det. Det vil i så fald skulle laves efter ny måltagning.

Du skal indlægges i forbindelse med operationen

Du må forvente en indlæggelsestid på nogle få dage i forbindelse med operationen.

Efter operationen

Foden vil inderst være forsynet med en blød forbinding og uden på en letvægtsgips fra forfoden til lige under knæet. Du må have vægt på gipsen men uden vægtoverføring på fodfoden.

Der vil normalt blive arrangeret et ambulant besøg (gipseklinikken) efter 3-4 uger, hvor bandagen skiftes. Trådene ved operationssåret og de indsatte metalpinde i de små tæer vil blive fjernet ved samme lejlighed.

Den ny gips skal du gå med i yderligere 4-5 uger. Herefter vil der blive foretaget røntgenundersøgelse med henblik på, om knoglehelingen ved stivgøringen af storetåen er tilstrækkelig god, således du kan undvære letvægtsgipsen.

Komplikationer

Der kan optræde sårhelingskomplikationer, som kan forlænge forløbet.
Det kan forekomme, at der ikke opnås knogleheling ved stivgøringsoperationen af storetåen. Det kan i nogen tilfælde resultere i, at der må foretages en ny stivgøringsoperation.

Det kan ses over tid, at der optræder knoglenydannelse ved enderne af forfodsknoglen, hvor ledhovedet blev fjernet. Hvis en sådan knoglenydannelse giver anledning til fornyede symptomer som ved fodfodsnedsynkning, vil en sådan knoglenydannelse almindeligvis kunne fjernes ved en mindre operation.

Der kan optræde forfodsmerter af anden årsag. Er der f.eks. aktivitet i leddegigten, vil der ofte være forfodssmerter.


Generelt om fod/ankelkirurgi

Fod/Ankelsektoren

Fod/ankel-sektoren er en af 11 specialsektorer under ortopædkirurgisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Fod/ankel-sektoren varetager den højt specialiserede fod/ankel-kirurgi i regionen og en stor del af vest-Danmark. Desuden varetages den mere almindelig fod/ankel-kirurgi i det omfang kapaciteten er til rådighed.

Sektoren har undervisningsopgave både for lægestuderende og læger under uddannelse til speciallæger i ortopædisk kirurgi. Du vil derfor kunne møde læger under uddannelse som udfører visse operationer eller dele af operationen, under supervision af en af afdelingens speciallæger. Det vil dog normalt være den læge som du har aftalt operationen med som udfører operationen eller er til stede som superviser og har ansvaret for operationen.

Forventninger til resultat

Den operation som er planlagt har det formål at afhjælpe en specifik sygdomstilstand. Det kan forekomme ved en hvilken som helst operation at der ikke opnås den tilsigtede virkning. I så fald vil det kunne opleves som at tilstanden forværres. Lægen vil informere dig om det hvis der er en særlig øget risiko for et sådan udfald af operationen.

Komplikationsrisiko

Der kan optræde komplikationer til en hvilken som helst operation. Nedenfor er beskrevet den type komplikationer som kan optræde ved alle typer fod/ankel-operationer.

Er der en særlig risiko for komplikationer ved den type operation som du skal have udført eller som følge af særlige helbredsmæssige forhold hos dig selv, vil du få det oplyst af lægen:

Nerveskader:
Ved operation på fod eller ankel vil der kunne forekomme beskadigelse af nervegrene som giver følesans til huden. Det vil kunne give anledning til et hudområde med ændret følesans og i visse tilfælde en nerveknudedannelse som kan være følsom for tryk.

I sjældne tilfælde kan der optræde et smertesyndrom med smerter og stærk overfølsomhed af huden.

Sårhelingskomplikationer:
Der kan forekomme forsinket sårheling eller overfladisk infektion. Det påvirker almindeligvis ikke slutresultatet af operationen, men kan bevirke forlænget bandagering og/eller antibiotikabehandling i en kortere periode og hyppigere ambulante konsultationer.

Alvorlig infektion med infektion i knogle eller led eller omkring det materiale som evt. er sat ind i forbindelse med operationen kan forekomme, men sjældent. En sådan infektion vil i nogle tilfælde medføre, at der skal foretages fornyet operation, og ofte at det indsatte materiale vil skulle fjernes.

Forebyggelse af sårhelingskomplikationer:
Er du ryger, vil rygestop mindske risikoen for sårhelingskomplikationer. Vi anbefaler normalt rygestop fra 5 uger før en planlagt operation.

Efter operationen er det vigtigt at bekæmpe hævelse af foden ved at holde foden hævet til vandret niveau eller lidt derover de første uger.

Optræning

Der er normalt ikke behov for at der iværksættes nogen egentlig optræning efter fod/ankel-operationer. Du vil blive vejledt i hvilke øvelser og hvilken aktivitet, det er hensigtsmæssigt at foretage.

Træning består derudover i at du må begynde at gå, og at gangdistancen øges i takt med at helingen efter operationen tillader det og under hensyn til de gener du har. Det er vigtigt at gangbelastningen ikke medfører for mange smerter. Erfaring viser at det i høj grad drejer sig om at holde igen i efterforløbet og undgå for mange smerter frem for at træne energisk.

Hvis det i særlige tilfælde skønnes, at det er hensigtsmæssigt med et egentlig optræningsforløb, vil det blive vurderet af lægen og fysioterapeuten om det skal ske i kommunalt regi efter udarbejdelse af en genoptræningsplan eller det skal ske hos vores egen fysioterapeut (specialiseret optræning).

Sygemelding

Det kan ikke afgøres på forhånd hvor lang tid det er nødvendigt at være sygemeldt efter en bestemt operation. Sygemeldingsperioden afhænger i høj grad af arbejdets karakter. Lægen kan oplyse dig om, hvad der kan forventes i forhold til din arbejdssituation og den operation som planlægges. Man skal dog være forberedt på, at uanset om det blot er en lille operation man skal have lavet, vil foden være øm og hævet i adskillige måneder efter operationer. Det kan gøre det vanskeligt at finde tilstrækkeligt rummeligt fodtøj, og det vil begrænse mulighederne for at gå.


Mere information

Når/hvis du skal opereres

Læs om hvordan du skal forberede dig på operationen, og hvad du må i tiden efter operationen i den generelle vejledning om operationer i fod og ankel:

Operation i fod og ankel - med indlæggelse


Kontakt

Fod/Ankel sekretariat: 78454160 (Hverdage mellem 9-12)

Gå direkte til

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.