Om operationen

Formål med operationen

Formålet med at indsætte et kunstigt ankelled er at afhjælpe smerter i ankelleddet som følge af slidgigt og at bevare bevægeligheden i ankeleddet.

Selve indgrebet

Ved operationen fjernes ledoverfladerne i fodleddet og erstattes af ledoverflader af plastik og metal.

I nogle tilfælde vil det vise sig, at der vil være behov for supplerende indgreb enten i forbindelse med indsættelsen af det kunstige ankelled eller ved en senere operation.

I sjældne tilfælde kan man under operationen støde på uforudsete forhold, som gør, at det ikke er muligt at indsætte et kunstigt ankelled. I disse tilfælde vil man så istedet foretage en stivgørende operation.

Til venstre: Fodleddet med kunstig led set forfra

Til højre: Fodleddet med kunstigt led set fra siden

Forventninger til resultatet

Ca. 80 % kan forvente en væsentlig smertelindring. Ledbevægeligheden kan oftest bevares, men kan ikke forventes forbedret.

Vore hidtidige erfaringer viser, at ca. 85 % af de kunstige ankelled stadig fungerer efter 10 år.

Det forventes, at protesen kan holde til almindelig gangaktivitet men ikke til sport og tungt arbejde.

 

Du skal indlægges i forbindelse med operationen

Du må forvente en indlæggelsestid på 4-6 dage i forbindelse med operationen.

Efter operationen

De første 6 uger er du forsynet med en stiv bandage for at beskytte det kunstige led, indtil det er vokset fast. Der må være vægtbæring på bandagen. Dog hvis der er foretaget andre indgreb samtidigt, kan disse indgreb være bestemmende for efterbehandlingen. I perioden hvor du har bandage på, må du regne med et lavt aktivitetsniveau.

Hvis du har behov for smertestillende, kan du anvende paracetamol. Gigtmidler skal helst undgås med mindre, det er som led i behandling af leddegigt.

Efter operationen er der planlagt en række efterkontroller. Hvis der ingen problemer er, vil vi med tiden øge intervallerne mellem kontrollerne.

Vi tilbyder en livslang kontrol af din ankelprotese. Formålet er dels at komme evt. komplikationer i forkøbet, men også at skaffe viden om resultater af behandlingen på længere sigt, end vi ved nu.

Komplikationer

Sårhelingsproblemer kan forekomme. De kan almindeligvis håndteres med en forlænget bandagering. Opstår der alvorlige sårhelingsproblemer eller egentlig infektion, er det en alvorlig trussel for ledprotesen, som i værste fald må fjernes.

Det er bl.a. derfor en betingelse for operationen, at man er ikke-ryger, og at vi ved vores kliniske undersøgelse inden operationen finder normalt blodomløb i foden.

Der forekommer hyppigt føleændringer på oversiden af foden pga. skade på en følenerve lokaliseret i kanten af operationssnittet.

Desuden kan der ske en påvirkning af strækkesenen til storetåen på forsiden af anklen som følge af dens tætte placering til operationsarret på forsiden af anklen. Det kan medføre en bevægeindskrænkning i storetåen.

Det kunstige led kan i nogle tilfælde løsne sig fra knoglen, og en ny operation kan komme på tale enten i form af et nyt kunstigt ankelled eller i form af en stivgøringsoperation.

Den svageste del af ledprotesen på langt sigt er plastikskiven, som er den bevægelige del mellem de to fastsiddende metaldele. Den kan slides skæv eller knække. Det er imidlertid en mindre operation at udskifte den, og anklen fungerer lige godt efter denne operation.

Der er ca. 3 % med slidgigt, som angiver forværring i smertene på trods af et ellers velplaceret kunstigt ankelled.


Generelt om fod/ankelkirurgi

Fod/ankel-sektoren

Fod/ankel-sektoren er en af 11 specialsektorer under ortopædkirurgisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital. Fod/ankel-sektoren varetager den højt specialiserede fod/ankel-kirurgi i regionen og en stor del af vest-Danmark. Desuden varetages den mere almindelig fod/ankel-kirurgi i det omfang kapaciteten er til rådighed.

Sektoren har undervisningsopgave både for lægestuderende og læger under uddannelse til speciallæger i ortopædisk kirurgi. Du vil derfor kunne møde læger under uddannelse som udfører visse operationer eller dele af operationen, under supervision af en af afdelingens speciallæger. Det vil dog normalt være den læge som du har aftalt operationen med som udfører operationen eller er til stede som superviser og har ansvaret for operationen.

Forventninger til resultat

Den operation som er planlagt har det formål at afhjælpe en specifik sygdomstilstand. Det kan forekomme ved en hvilken som helst operation at der ikke opnås den tilsigtede virkning. I så fald vil det kunne opleves som at tilstanden forværres. Lægen vil informere dig om det hvis der er en særlig øget risiko for et sådan udfald af operationen.

Komplikationsrisiko

Der kan optræde komplikationer til en hvilken som helst operation. Nedenfor er beskrevet den type komplikationer som kan optræde ved alle typer fod/ankel-operationer.

Er der en særlig risiko for komplikationer ved den type operation som du skal have udført eller som følge af særlige helbredsmæssige forhold hos dig selv, vil du få det oplyst af lægen:

Nerveskader:
Ved operation på fod eller ankel vil der kunne forekomme beskadigelse af nervegrene som giver følesans til huden. Det vil kunne give anledning til et hudområde med ændret følesans og i visse tilfælde en nerveknudedannelse som kan være følsom for tryk.

I sjældne tilfælde kan der optræde et smertesyndrom med smerter og stærk overfølsomhed af huden.

Sårhelingskomplikationer:
Der kan forekomme forsinket sårheling eller overfladisk infektion. Det påvirker almindeligvis ikke slutresultatet af operationen, men kan bevirke forlænget bandagering og/eller antibiotikabehandling i en kortere periode og hyppigere ambulante konsultationer.

Alvorlig infektion med infektion i knogle eller led eller omkring det materiale som evt. er sat ind i forbindelse med operationen kan forekomme, men sjældent. En sådan infektion vil i nogle tilfælde medføre, at der skal foretages fornyet operation, og ofte at det indsatte materiale vil skulle fjernes.

Forebyggelse af sårhelingskomplikationer:
Er du ryger, vil rygestop mindske risikoen for sårhelingskomplikationer. Vi anbefaler normalt rygestop fra 5 uger før en planlagt operation.

Efter operationen er det vigtigt at bekæmpe hævelse af foden ved at holde foden hævet til vandret niveau eller lidt derover de første uger.

Optræning

Der er normalt ikke behov for at der iværksættes nogen egentlig optræning efter fod/ankel-operationer. Du vil blive vejledt i hvilke øvelser og hvilken aktivitet, det er hensigtsmæssigt at foretage.

Træning består derudover i at du må begynde at gå, og at gangdistancen øges i takt med at helingen efter operationen tillader det og under hensyn til de gener du har. Det er vigtigt at gangbelastningen ikke medfører for mange smerter. Erfaring viser at det i høj grad drejer sig om at holde igen i efterforløbet og undgå for mange smerter frem for at træne energisk.

Hvis det i særlige tilfælde skønnes, at det er hensigtsmæssigt med et egentlig optræningsforløb, vil det blive vurderet af lægen og fysioterapeuten om det skal ske i kommunalt regi efter udarbejdelse af en genoptræningsplan eller det skal ske hos vores egen fysioterapeut (specialiseret optræning).

Sygemelding

Det kan ikke afgøres på forhånd hvor lang tid det er nødvendigt at være sygemeldt efter en bestemt operation. Sygemeldingsperioden afhænger i høj grad af arbejdets karakter. Lægen kan oplyse dig om, hvad der kan forventes i forhold til din arbejdssituation og den operation som planlægges. Man skal dog være forberedt på, at uanset om det blot er en lille operation man skal have lavet, vil foden være øm og hævet i adskillige måneder efter operationer. Det kan gøre det vanskeligt at finde tilstrækkeligt rummeligt fodtøj, og det vil begrænse mulighederne for at gå.


Mere information

Når/hvis du skal opereres

Læs om hvordan du skal forberede dig på operationen, og hvad du må i tiden efter operationen i den generelle vejledning om operationer i fod og ankel:

Operation i fod og ankel - med indlæggelse


Kontakt

Fod/Ankel sekretariat: 78454160 (Hverdage mellem 9-12)

Brug ikke informationen på denne side til at stille dine egne diagnoser, og følg kun instruktionerne i vejledningen, hvis hospitalet har henvist dig til siden.