Resultaterne af din prøve eller undersøgelse bliver tilgængelige online, når de er klar, men du har oftest brug for en forklaring fra en læge.

Få svar på din prøve eller undersøgelse

Du kan få svar på dine prøver, så snart de er lagt ind på din digitale journal. Vær opmærksom på, at prøvesvaret ikke er forklaret i journalen, og at journalen er skrevet i fagsprog. 

Forklaringen på dine prøvesvar skal du have mundtligt - enten af din egen læge eller den læge, du er i kontakt med på hospitalet.  

Log på sundhed.dk og se dine prøvesvar

Spørgsmål til prøvesvar

Kontakt din egen læge - eller den læge, du er i kontakt med på hospitalet.