Planlægningsenheden er en del af Hospitalsstaben og dermed en stabsfunktion for Hospitalsledelsen på Aarhus Universitetshospital. Afdelingens opgave- og ansvarsområder knytter sig til afdelingens rolle som stabsfunktion; til funktions-, kapacitets- og aktivitetsplanlægning og til afdelingens specialistfunktioner på byggeområderne. Planlægningsenheden indgår i en række sammenhænge med afdelingerne på Aarhus Universitetshospital samt Region Midts centrale administration i Viborg.

Opgaverne omfatter sekretariats- og sagsbehandlingsopgaver, koordination, procestilrettelæggelse, deltagelse i eller ledelse af projekter i forbindelse med større tværgående opgaver.

Planlægningsenheden tager sig af planlægning og igangsætning af byggesager samt opgaver med større lokalemæssige ændringer.

I Planlægningsenheden er der endvidere en række forskellige "back-office"-funktioner vedrørende mere specialiserede og afgrænsede opgaver, herunder:

  • Funktions-, kapacitets- og aktivitetsplanlægning på hospitalsniveau
  • Specialeplanlægning
  • Apparaturanskaffelser og investeringsplanlægning
  • Kræftpakker, herunder monitorering
  • Nye behandlinger og ny dyr medicin
  • Tværsektorielt samarbejde og sundhedsaftaler
  • Koordinering og igangsætning af bygge- og lokalesager
  • Optimering af processer, arbejdsgange og patientforløb
  • Monitorering af effektiviseringsarbejdet

Medarbejderne i enheden har typisk en generalistprofil, som foruden stærke kompetencer inden for controlling, indebærer varetagelse af en bred vifte af forskelligartede opgaver, som fordrer en god organisationsforståelse og gode kommunikations- og sagsbehandlingsfærdigheder.