Her beskrives afdelingens hovedopgaver i henhold til organisationsplanen for hospitalsstaben, sept. 2017

Projektkontor og Stab

 • Implementerings- og udviklingsprojekter med fokus på samspillet mellem informations- og kommunikationsteknologi, organisation/arbejdsgange og klinik.
 • It-konsulentstøtte til afdelingerne og Hospitalsledelsen, herunder udarbejdelse af foranalyser/beslutningsstøtte, rådgivning omkring projektorganisering, evaluering af it-projekter og medvirken til vidensdeling omkring implementering og anvendelse af it.
 • Strategisk it-planlægning med tilhørende budget-/ressourcedisponering og styring af it-projekter,
 • herunder porteføljestyring
 • Samarbejdet med It-afdelingen i Region Midtjylland, herunder indgåelse af og opfølgning på aftaler og projekter samt yde praktisk support til klinikken og fungere som leverandør-’vogter’
 • Administrativ understøttelse af hele Sundheds-It, herunder Projektkontoret
 • Informationssikkerhed
 • Licensstyring
 • Sekretariatsbetjening af AUH's It-råd

Sundheds-It kontoret

 • Anvendelsessupport i forhold til de store, fælles kliniske it-systemer (MidtEPJ, Klinisk Logistik samt andre systemer anvendt i klinikken eller som har en klar sammenhæng til MidtEPJ og Klinisk
 • Logistik, f.eks. Patient- og Akutkald, Akutsystemer og Servicelogistik) – sagsbehandling i forhold til fejl, anvendelse og ændringsønsker
 • Implementere nye releases med afklaring og ændring af arbejdsgange
 • Undervise nyansatte i basisanvendelse, konfigurationsundervisning og diverse indsatsområder mhp. optimal anvendelse af it.
 • Afklare og implementere registreringspraksis (PAS) med henblik på indberetning og afregning (efterleve lokale, regionale og nationale krav)
 • Afklare og implementere dokumentationspraksis (efterleve lokale, regionale og nationale krav)
 • Yde rådgivning, facilitering og procesledelse med henblik på indfrielse af forventede forandringer.
 • Bindeled mellem klinikken og den regionale it-afdeling samt i nogle tilfælde i forhold til primærsektoren.
 • Elektronisk kommunikation på tværs af sektorer og aktører på sundhedsområdet, herunder praksis, samt mellem AUH og Aarhus Kommune som led i sundhedsaftalesamarbejdet mellem region og
 • kommuner.