Projektansvarlig: Karen Henneberg Specialeansvarlig sygeplejerske SD, Onkologisk afdeling, Stråleterapien, Aarhus Universitetshospital, email: karehenn@rm.dk

Projektgruppe: Anja Duus Andresen Afdelingssygeplejerske, Hanne Primdahl Overlæge, Kenneth Jensen Overlæge, Onkologisk afdeling, Stråleterapien, Aarhus Universitetshospital.

Afdeling projektet er forankret i: Onkologisk afdeling


Beskrivelse af projektet

Baggrund

For patienter med kræft i hoved/hals området medfører sygdommen og behandlingen mange problemstillinger både fysisk, psykisk og socialt. I internationale kvalitative undersøgelser efterspørger hoved/halskræft patienterne støtte fra sundhedsprofessionelle og patientnetværk til at håndtere de ofte komplekse problemstillinger, som de står med efter behandlingen. Antallet af patienter med hoved/hals kræft stiger. Fra tidligere, at være en sygdom næsten udelukkende associeret til overforbrug af tobak og alkohol ses nu også virusbetinget hoved/hals kræft (Human Papillom Virus).

I sundhedsvæsenet drøftes det aktuelt, om kontrolbesøgene, som kræftpatienter følges op med efter afsluttet behandling, har tilstrækkelig betydning i forhold til at opdage behandlingskrævende recidiver og om den sundhedsprofessionelle indsats kan organiseres mere effektivt.

Projektets fokus

Fokus er at få afdækket, hvilken form for støtte hoved/hals kræft patienterne har brug for og af hvem for at kunne mestre senfølgerne til kurativ behandling.
Fokus er desuden at få indsigt i hvilke sundhedsprofessionelle interventioner, der kunne føre til hoved/halskræft patienternes øgede handlemuligheder i hverdagslivets funktioner.

Formål

At skabe et vidensgrundlag, der kan danne baggrund for fremtidig tilrettelæggelse af en sundhedsprofessionel indsats, der sikrer hoved/halskræft patienters adgang til optimal behandling og hjælp med henblik på, at de opnår så god livskvalitet som muligt efter afsluttet behandling.

Metode

Data indhentes ved hjælp af 3 internationalt validerede spørgeskemaer. Det drejer sig om spørgeskemaerne EORTC QLQ - C30, EORTC QLQ – H&N 35, samt HADS. Tematiseret interviewguide anvendes efterfølgende til opsamlende/supplerende interview/samtale omkring den enkelte patients håndtering af det pågældende problem, hvem de har hentet hjælp og støtte fra eller kunne ønske sig involveret med henblik på hjælp og støtte.

Der skal inkluderes godt 300 patienter, som har fået behandling i 2011-12. Patienterne deltager på udvalgte tidspunkter i kontrolforløbet.
Relation til forskningsprogrammet.

Undersøgelsen tager sigte mod identificering af vanskelige problemstillinger hoved/hals kræft patienterne har i hverdagen. Dermed åbnes muligheden for at sygeplejefaglig handling, der er personfokuseret og situationsbestemt. På den måde bliver sigtet en differentiering i kommunikationen med såvel patienten som pårørende. Etiske dilemmaer i at alle patienter skønnes have behov for samme information er et betydende parameter i undersøgelsen.