Fra at døden opleves som en eventualitet, der forventeligt er lokaliseret engang langt ude i fremtiden, til noget, der langsomt men sikkert eller pludseligt bliver en aktualitet ved egen livstruende sygdom

Projektansvarlig: Helle Nordestgaard Matthiesen, klinisk sygeplejespecialist, Det Palliative team, Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, email: hellemat@rm.dk
Projektgruppen: Netværket i projekt: ”Kommunikation og etik”
Vejleder: Charlotte Delmar, professor i klinisk sygeplejevidenskab ved Institut for Folkesundhed og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Forankring i: Udviklingsenheden, Det palliative Team, Aarhus Universitetshospital

Beskrivelse af projektet

Baggrund

Forskningsresultater peger på, hvordan patienternes lidelse ofte forbliver tavs og som en interpersonel oplevelse, der ikke bliver gjort til genstand for erkendelse. Et af de områder, der således trænger til udforskning er derfor at undersøge, hvordan patienterne møder døden.
Projektets fokus: Projektet sætter fokus på den livstruede syge patients tanker, følelser og overvejelser: Hvad er patienterne optaget af og hvilke handlemuligheder gør den enkelte brug af? Hvad fremmer og hæmmer livslysten?

Formål

De overordnede formål er:

  • at udvikle viden om og redskaber til at identificere patientens individuelle tanker, ønsker og værdier i forbindelse med en fremtid med livstruende sygdom
  • at udvikle viden om, hvordan vi som professionelle kan hjælpe livstruende syge til at magte deres liv med de forandringer sygdommen medfører

Metode: Projektet bygger på kvalitative forskningsinterview. Ca. otte patienter med uhelbredeligt sygdom inkluderes. Interviewene fortages i patientens eget hjem for at skabe en tryg ramme, hvor udveksling af tanker, følelser og værdier kan foldes ud. Interviewene analyseres efterfølgende ud fra en hermeneutisk meningsfortolkning.

Relation til forskningsprogrammet

Ovenstående projekt tager afsæt i en undersøgelse af konkrete betydningsfulde fænomener hos det livstruende syge menneske. Derfor knytter projektet sig naturligt til forskningsprogrammets indsatsområde: Menneske til menneske kommunikation.