Baggrund

Acceleration af forløb, nye sundhedsteknologiske løsninger, stigende brug af sociale medier, højere patientforventninger og konvertering fra stationær til ambulant virksomhed, vil skabe et øget behov for kommunikative og relationelle kompetencer hos sundhedspersonalet.
Forudsætningen for at identificere og prioritere patienternes væsentligste sundhedsfaglige problem er en god og involverende kommunikation og en opmærksomhed rettet mod patient og pårørendes forskellige adfærdsmønstre og individuelle behov.
Ydermere skaber social ulighed i helbredelseseffekt og i de faktorer, som påvirker et sygdomsforløb et behov for differentieret kommunikation målrettet flere bestemte grupper. Differentieret kommunikation er et af virkemidlerne til at give alle patienter og pårørende mulighed for at håndtere sundhedsfaglig information og skabe sammenhæng i eget sygdomsforløb.

Vision

Ved at gennemføre og forankre forskningsprojekter i klinikken er et væsentlig succeskriterium at imødekomme patienters krav om personcentrering og individualitet - i vekselvirkning med den bedst tilgængelige standardiserede dokumentation.

Referenceramme

I enhver kommunikation og interaktion indgår etik. Det handler om hvordan der kommunikeres, hvordan patient og pårørende mødes og får livskraft, handlerum og positive muligheder for at kunne magte sygdomssituationen.
Således har forskningsprogrammet en etisk referenceramme, som betoner betydningen af at kommunikation og interaktion skal leveres med en omsorg og indlevelse, der skaber tillid til sundhedssystemet og dets udøvere samt bedre sikkerhed og tryghed for patienter og pårørende. Endvidere en betoning af at mellemmenneskelige relationer skal prioriteres højt. Patientens nære relationer og sociale netværk indgår som betydningsfulde ”medspillere” i patientens sygdoms- og restitutionsproces.

Mission

Forskningsprogrammets tre indsatsområder vil til sammen systematisk arbejde med bl.a :

  • Udvikling og afprøvning af interventioner, fx personcentrerede kommunikationsmodeller, netværksfokuserede omsorgsmetoder, nye kommunikative terapiformer og planer
  • Patienternes sanser og indvirkning på restitutionsprocesser, herunder også betydningen af de fysiske rammers æstetik, lys og lyd
  • Betydning af sanserne i forhold til sundhedsprofessionelle, fx opøvelse af observations-evnen, den professionelle hånd (hands-on), forskellen på at høre og så høre efter.
  • Designe og teste nye sundhedsteknologiske redskaber samt vurdere kommunikationsform, interaktionen og etikken mellem teknologien, det syge menneske, den sociale støtte og den sundhedsprofessionelle
  • Kommunikation, kontinuitet og samarbejde ved hospitalsrelaterede overgange, mellem fx sektorer, ambulancer, hospitaler, centre, afdelinger, specialer
  • Kommunikation og samarbejde med kommuner og kommunale fagpersoner i et mere sammenhængende sundhedssystem