Strategi og status for 2012-15

De første 3 år har det strategiske fokus i forskningsprogrammet været etablering af rammer og form, fondsansøgninger og metodeudveksling og -udvikling. Highlights fra denne periode er:

 • Programmet er vokset fra 10 – 17 deltagere (inkl. arbejdsgruppen og professoren)
 • To deltagere har skiftet program i perioden
 • Lisa Østergaard til Rehabiliteringsprogrammet pga. eget forskningsfokus (2014)
 • Pia Dreyer til Kommunikation og Etik, da hun er udpeget som leder af dette program (2015)
 • Ansættelse af studentermedhjælper i foråret 2015 som hjælp til programmets deltagere fx transskribering
 • Etablering af skrivecafe for interesserede deltagere i programmet i marts 2015 (10 møder årligt)
 • Undervisning i fondsansøgning ved forskningsstøtteenheden i 2014 (1 time)
 • Undervisning i Poster udarbejdelse ved Mads Ronald Dahl/CESU i efteråret 2015 (3 timer)
 • Undervisning i Complex Interventions ved Lisa Østergaard i efteråret 2015 (3 timer)
 • Faglig og forskningsmetodisk sparring på projekter ved de 4-5 årlige forskningsmøder
 • Forskningsrådets rejselegat på 40.000kr.
  • 2014 (Lisa Østergaard)
  • 2015 (Marianne Lisby)
 • Bevillinger fra MVU puljen – se skema i tabel 1
 • Formidling, herunder publikationer – se skema i tabel 1
 • Oversigt over igangværende, kommende og afsluttede projekter se skema i tabel 1
 • Aktivitetskalender 
 • Udsnit af deltagernes oplevelse af forskningsprogrammet – rundspørge i efteråret 2015 (Bilag 1)

Herudover er der i perioden maj 2014 til november 2015 arbejdet med udvikling af et større fælles forskningsprojekt i programmet vedrørende det korte akutte forløb hos patienter med vejrtrækningsbesvær. Dette projekt skulle bestå af 2 ph.d. projekter og tre mindre forskningsprojekter, der alle fokuserede på forløbet fra ankomst i akutafdelingen til beslutning om diagnose og behandling. Der blev fremsendt en synopsis til Trygfonden i september 2015 med henblik på interessetilkendegivelse og feedback. Desværre indikerede tilbagemeldingen, at det ville blive svært at opnå midler til ansøgningen på det beskrevne idégrundlag. Gruppen besluttede derfor, at de to ph.d. projekter ville have større mulighed for fondsstøtte som individuelle projekter, og det videre arbejde med dette fælles projekt blev derfor afsluttet.

Strategisk fokus i 2016-18

Det overordnede fokus i de kommende 3 år vil være, at øge kendskabet til forskningsprogrammets eksistens og muligheder for både kommende og igangværende forskere på AUH, herunder at tydeliggøre, hvad der menes med ”Den Akutte Patient”.

Formålet med dette fokus er at:

 • øge antallet af forskningsaktive deltagere i programmet
 • sikre en stabil stigning i antallet af finansierede projekter vha. MVU-midler og midler fra andre fonde
 • øge antallet af videnskabelige publikationer, der udgår fra programdeltagernes projekter
 • styrke kvalifikationer og muligheder for at formidle viden fra projekter

Kendskabet til programmet vil bl.a. foregå på følgende måder:

 • programmets deltagere udbreder viden om programmet i egen afdeling, til kolleger, centerråd, interne forskningsmøder mm.
 • hjemmesiden opdateres løbende og evt. større nyheder i programmet kan lægges på Intranettet med henvisning til programmet
 • der formidles information om programmet ved det årlige forskningssymposium og evt. gå-hjemmøder med præsentation af en/flere af programmets projekter eller ekstern oplægsholder

Styrkelse af programdeltagernes kvalifikationer og muligheder for at formidle og publicere viden vil ske gennem etablering og videreudvikling af følgende tilbud:

 • hjælp til transskription, dataindtastning mm. ved programmets studentermedhjælper
 • økonomisk støtte til oversættelse/redigering af engelsksprogede artikler
 • statistisk og epidemiologisk vejledning i begrænset omfang
 • undervisning i 2016 – præsentationsteknik & retorik og Nvivo
 • fastholde skrivecafe 1 gang om måneden

Tilrettelæggelse af specifikke tilbud til programmets deltagere fx undervisning vil blive besluttet på det første møde i hvert kalenderår på baggrund af en evaluering af det foregående års tilbud og programmets driftsøkonomi.

Programmets struktur

Forskningsprogrammet består af en arbejdsgruppe og en forskningsgruppe.

Arbejdsgruppens opgave er at styrke tværfagligheden i forskningsprogrammets, herunder aktiviteter og beslutninger samt sikre at programmet vedbliver at være tværfagligt attraktivt. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for bioanalytikere (ph.d. Rita Andersen Leth), fysioterapeuter og ergoterapeuter ( MPH Inge Grundt Larsen), sygeplejersker (ph.d. Marianne Lisby) samt professor, læge Hans Kirkegaard.

Forskningsgruppen består som tidligere nævnt af 17 personer og repræsenterer forskere og forskerspirer med sundhedsfaglig baggrund indenfor de mellemlange videregående - tilknyttet Aarhus Universitetshospital. Ved hvert møde fremlægger én deltager sit projekt og qua gruppens alsidige forskningskompetencer og tværfaglige bredde, er der stort udbytte af denne mødeform hos både fremlægger og tilhørere.

Programmet fungerer som et tværfagligt forskningsfællesskab, hvor hver deltager repræsenterer sit unikke forskningsfelt indenfor emnet ”Den Akutte Patient”.

Hver projektaktiv deltager i programmet er forpligtiget til at udarbejde en kort beskrivelse af igangværende eller kommende forskningsprojekt (abstrakt max 250 ord) og samarbejdspartnere i projektet inklusiv vejledere. Endvidere udfærdiges en kort biografi med beskrivelse af kompetencer, baggrund og publikationer

Hver forskningsaktiv deltager i programmet er ansvarlig for eget projekt og tilrettelægger metoder og gennemførelse mm. i samarbejde med vejledere. Ideelt fungerer mindst én person fra forskningsprogrammet som enten hovedvejleder eller medvejleder på projektet.

Deltagere i forskningsprogrammet har også mulighed for at indgå i et af Center for Akutforsknings øvrige netværker, hvis deltagerens forskningsemne falder naturligt ind under disse netværkers fokusområder eksempelvis ”Sepsis” eller ”Hjertestop”.

Mødeaktivitet

Forskningsprogrammets forskergruppe afholder 4 -5 fællesmøder årligt á 1½ times varighed. Der udsendes dagsorden til og skrives referat af alle møder. Arbejdsgruppen er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden, og input/ønsker til drøftelse kan fremsendes til koordinatoren senest 14 dage før det planlagte møde.

Arbejdsgruppen mødes ~4 gange årligt – fokus på disse møder er relateret til programmets rammer, struktur, projekter og fremdrift.

Forskningsprogrammet er ansvarlig for at planlægge og afholde et Videnskabeligt møde i Center for Akutforskning hvert 2. år.

Center for Akutforskning stiller faciliteter til rådighed for møder i forskningsprogrammet. Endvidere er der mulighed for kontorpladser til deltagere, hvis projekter er forankret i eller tæt knyttet til Center for Akutforskning.

Gruppemedlemmer
Formand:

 • Leder af Center for Akutforskning, Hans Kirkegaard, MD professor, dr. med., ph.d.

Daglig leder og koordinator:

 • Marianne Lisby, ph.d. MHSc, sygeplejerske, Fælles Akutafdeling og Center for Akutforskning, Aarhus Universitetshospital

Arbejdsgruppemedlemmer:

 • Rita Andersen Leth, ph.d., MPH, bioanalytiker, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AUH
 • Inge Grundt Larsen, MPH, fysioterapeut, Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, AUH
 • Marianne Lisby, ph.d. MHSc, sygeplejerske, Fælles Akutafdeling og Center for Akutforskning, AUH

Netværksmedlemmer:

 • Randi Hanghøj Tei, ph.d. stud. ,MHH, sygeplejerske, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, AUH
 • Louise Møldrup Nielsen, ph.d. stud., MPH, ergoterapeut, Fysioterapi- og Ergoterapiafdelingen, AUH
 • Claus Sixtus Jensen, ph.d. stud., MHSc Nursing, sygeplejerske, Børneafdeling A, AUH
 • Birthe Sindberg, sygeplejerske, Hjertemedicinsk Afdeling, AUH
 • Aynur Barut, MHSc, bioanalytiker, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AUH
 • Kristina Eiskjær Sørensen, sygeplejerske, Neurologisk Afdeling, AUH
 • Christina Carøe E. Pedersen, radiograf, Røntgen og Skanning, AUH
 • Anne-Dorte Blankholm, ph.d., MSc, forskningsradiograf, Røntgen og Skanning, AUH
 • Hanne Mørkenborg Bové, kommende ph.d. stud., MHSC Nusing, sygeplejerske, Fælles Akutafdeling, AUH
 • Pernille Skovby, MKS, sygeplejerske, Intensiv & Anæstesiologisk Afdeling I, AUH
 • Michelle Klingenberg, sygeplejerske, Fælles Akutafdeling, AUH
 • Stine Trærup Vad, kommende ph.d. stud., MHSC Nursing, sygeplejerske (barsel)
 • Tina Lützen, stud MHSc., studentermedhjælper i programmet, AU; Health

Finansiering

Som udgangspunkt er de enkelte projektejer ansvarlige for finansieringen af egne projekter i forskningsprogrammet. På sigt ønsker programmet også at kunne administrere egne midler modtaget fra offentlige eller private fonde og organisationer.

Ved ansøgning af fonde tilknyttet Aarhus Universitetshospital og Region Midtjylland skal tilknytning til forskningsprogrammet fremgå af ansøgningsskemaet og nævnes på følgende måde: Forskningsprogrammet "Den Akutte Patient".

Publikationer

Publikationer, der udgår fra forskningsprogrammet, skal til enhver tid leve op til de gældende regler for medforfatterskab jf. Vancouverreglerne. Center for Akutforskning krediteres i publikationer, hvor originalprojektet er tilknyttet forskningsprogrammet "den Akutte Patient".

 Få overblik over aktiviteter i: Forskningsprogram_status 18042016.pdf

 

2014

Den akutte patient

Den akutte patient defineres som en person (barn eller voksen), der enten selv henvender sig eller bliver henvist af andre til sundhedsvæsnet som følge af en akut opstået fysisk/psykisk tilstand eller behov. Endvidere kan patienter, der allerede er under behandling skifte status til akut patient, såfremt deres tilstand pludselig forværres og fordrer akut behandling. Den akutte patient stiller således krav om høj grad af specialistviden både ved indgangsdøren til hospitalet, udgangsdøren og i de kliniske afdelinger.

Formål

Formålet med dette forskningsprogram er at udvikle, integrere og implementere viden, der kan komplementere det samlede billede af den akutte patient fra det præ- til det postakutte forløb. Programmet fokuserer på interventioner og metoder, der kan fremme patienters overlevelse, førlighed og oplevelse i det akutte forløb.

Organisering

Forskningsprogrammet ”Den akutte patient” blev etableret i efteråret 2012 og er forankret i Center for Akutforskning som et selvstændigt og ligeværdigt ”netværk” i centrets forskningsstruktur. Professor Hans Kirkegaard fungerer som overordnet leder af programmet, mens den daglige ledelse og koordination varetages af postdoc Marianne Lisby. Forskningsprogrammet er organiseret i en tværfaglig arbejdsgruppe og en forskningsgruppe.

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen har til formål at styrke tværfagligheden i forskningsprogrammets aktiviteter og beslutninger og derigennem sikre at programmet er tværfagligt attraktivt. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for bioanalytikere (Ph.d. Rita Andersen Leth), fysioterapeuter (Udviklingsansvarlig Inge Grundt Larsen), ergoterapeuter (Ph.d. Lisa Gregersen Østergaard), sygeplejersker (postdoc Marianne Lisby) samt professor, læge Hans Kirkegaard. Gruppen mødes fire gange årligt. Herudover har arbejdsgruppen i foråret 2014 afholdt et 24 timers internatmøde med fokus på et fælles strategisk forskningsområde i programmet.

Forskningsgruppe

Forskningsgruppen består aktuelt af 13 personer inklusiv arbejdsgruppens deltagere og repræsenterer alle niveauer af forskning fra ”spirer til seniorforskere”. Aktuelt fokuseres der på udveksling og styrkelse af forskningsmetoder samt fondsansøgninger i samarbejde med bla. forskningsstøtteenheden. Ved hvert møde fremlægger én deltager sit projekt og qua gruppens alsidige forskningskompetencer og tværfaglige bredde, er der stort udbytte af denne mødeform hos både fremlægger og tilhørere. Forskningsgruppen mødes 4 gange årligt á 1½ times varighed.

Strategisk fokus

I de første to år har forskningsprogrammet henvendt sig bredt til sundhedsprofessionelle med mellemlang videregående uddannelse (MVU) med projekter indenfor akutområdet. Fremover vil fokusområdet i programmet være ”Transit”, da det repræsenterer flere af de igangværende projekter og samtidig er et tværfagligt og centralt kendetegn for akutområdet.

Under dette tema er arbejdsgruppen ved at initiere et større tværfagligt forskningsprojekt, der omhandler dyspnøe patienters første 4 timer i Fælles AKUT Afdeling. Dette projekt vil inkludere interventioner fra bioanalytikere, ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker og læger. Der gennemføres i det kommende år pilotafprøvning af KOL sygeplejerskeintervention i Fælles AKUT Afdeling samt et forstudie, der kan identificere terapeutinterventioner hos patienter med dyspnøe i det akutte forløb. Viden fra disse forstudier vil indgå i design af det samlede tværfaglige studie, der søges finansieret ved bla. Trygfonden.

Få overblik over aktiviteter i: Forskningsprogram_Akutte_Patient_ Status 2014.pdf