Møder

Der afholdes som udgangspunkt 4-6 årlige møder i forskningsprogrammet, hvor alle deltagere i programmet samt kommende deltagere er velkomne. I 2017 holdes møderne som udgangspunkt den 2. tirsdag kl. 13.30-15.00 i månederne januar, marts, maj, september, oktober og december. Kontakt Marianne Lisby for nærmere information om næste mødedato. Møderne har følgende faste dagsordenspunkter:

  • Nyt siden sidst
  • Ultrakort statusrunde på igangværende projekter
  • Oplæg fra en af deltagerne (eget projekt) med efterfølgende diskussion af metoder eller lignende (~45 minutter)

Herudover inviteres der 1-2 gange årligt til ”undervisning” i specifikke emner. I 2017 vil det være ”cover letter & abstract” og scientific medical writing

Skrivecafe

Formidling af forskningsresultater er lige så vigtigt som gennemførelse og implementering af forskningsresultater, men er ofte den del man forsømmer sig imod eller har svært ved at finde plads til. For at motivere artikelskrivning og bringe viden ud over rampen har vi etableret et forum, hvor vi kan give hinanden kritisk feedback på manuskripter og hvor mindre erfarne kan lære af mere erfarne ”skrivere”. Det er et tilbud til deltagere i programmet og det er deltagerne selv, der leverer input til møderne i form af oplæg eller tekster/manuskripter. Møderne holdes 1 gang om måneden og foregår i tidsrummet fra kl. 13.30 til 15.30 i Center for Akutforskning. Mødedatoer aftales for halvårlige perioder. Nærmere information om indhold og datoer kan fås ved henvendelse til
Marianne Lisby marilisb@rm.dk

Center for Akutforskning

Forskningsprogrammet ”den akutte patient” er tilknyttet Center for Akutforskning og deltagerne har derfor mulighed for at indgå i andre tværfaglige netværker og mødeaktiviteter i dette regi. Blandt andet er programmet ansvarlig for at afholde 1 årligt videnskabeligt møde i Center for Akutforskning, hvor der inviteres en bred kreds af klinikere og forskere fra bl.a. akutafdelinger i Region Midtjylland og Aarhus Universitet.