Kompetencevurdering af tekniske færdigheder i transthoracal eccokardiografi i en klinisk kontekst

 • Projektleder
  Dorte Guldbrand, Kardiologisk afdeling.

 • Baggrund
  Der eksisterer ikke validerede kompetencevurderingsmetoder til vurdering af, hvornår en uddannelsessøgende læge er i stand til at udføre en transthoracal eccocardiografi-undersøgelse (TEE) selvstændigt, hvilket er et stigende krav fra flere interessenter i sundhedsvæsenet, idet behovet for ekkokardiografi-kyndige er vedvarende stigende. Det tidligere udviklede kompetencevurderingsredskab til TTE tekniske færdigheder, som har vist tegn på validitet og reliabilitet i et standardiseret studie-design, er ikke afprøvet i en klinisk kontekst.
 • Formål

  Formål med projektet er at undersøge om en tidligere udviklet tjekliste til kompetencevurdering af TTE tekniske færdigheder kan anvendes i en klinisk hverdag og at undersøge bedømmeres og uddannelsessøgende lægers acceptabilitet af tjeklisten som metode til kompetencevurdering af TTE tekniske færdigheder.

Ultralydsscanning ved plastikkirurg

 • Projektleder
  Gete Eschen, Plastikkirurgisk afdeling.

 • Baggrund
  Ultralyd anvendes i stigende omfang i forbindelse med diagnosticering af komplikationer og i den præoperative vurdering af f eks laprekonstruktioner. Der er gode erfaringer med oplæring af læger fra forskellige specialer i specifikke dele af ultralydsteknikker til brug i pågældende speciale. Oplæring af plastikkirurger i specifikke ultralydskompetencer vil forbedre patientbehandlingen f eks ved at mindske forsinkelse af diagnostik af komplikationer (hæmatomer).

 • Metode
  Center of Clinical Ultrasound (CECLUS), som har udarbejdet forskellige uddannelsesforløb for læger mhp certificering i ultralydskompetencer, udarbejder specifikt kursus for plastikkirurgiske læger mhp tidlig diagnosticering af komplikationer (eks hæmatomer), og præoperativ vurdering af specifikke patientgrupper. Alle H-læger tilbydes deltagelse i dette kursus mhp at opnå ultralydskompetence relateret til det plastikkirurgiske speciale.

 • Formål
  Opgradering af den plastikkirurgiske uddannelse med basis i diagnostisk billeddannelse.

 

Organisatorisk læring fra aggregerede 360°s feedback data - udvikling af en analyse matrix/model

 • Projektleder
  Gitte Eriksen, HR-Lægelig Videreuddannelse

 • Baggrund
  På Aarhus Universitetshospital er udviklet og implementeret en webbaseret model til brug for 360°’s feedback i den lægelige videreuddannelse. Modellen er i brug på alle afdelinger, og hvert år dannes aggregerede rapporter dels på hospitals- og dels på afdelingsniveau. Pilottest har vist at anonymiserede og aggregerede data kan bidrage til læring og udvikling af initiativer, og dermed bidrage til at øge kvaliteten af den lægelige videreuddannelse. Anvendelse af aggregerede data fra 360°’s feedback som redskab til organisatorisk læring er ikke tidligere beskrevet eller forsøgt anvendt i Danmark.

 • Formål
  Formålet med projektet er at udvikle en model/matrix, der kan analysere aggregerede data indsamlet fra 360°’s feedback på afdelings-, og hospitalsniveau systematisk. Herudover skal data kunne præsenteres på en måde, der gør dem er umiddelbart anvendelige for afdelingen.

 

Feedback til kliniske vejledere / undervisere - et pilotprojekt

 • Projektleder
  Bente Malling, HR-lægelig Videreuddannelse

 • Baggrund
  Kvaliteten i den lægelige videreuddannelse er afhængig af de kliniske vejlederes vejledning og undervisning. Imidlertid kender vi meget lidt til de kliniske vejlederes performance, når det gælder vejledning og undervisning. I Holland anvendes systematisk elektronisk evaluering af kliniske vejlederes vejledning og undervisning (SETQ). Her vurderer yngre læger deres kliniske vejledere gennem besvarelse af et spørgeskema, som også den kliniske vejleder (speciallæge) selv udfylder. På denne måde får den enkelte kliniske vejleder feedback fra yngre læger, som vejlederen kan sætte i relation til egen opfattelse af performance som klinisk vejleder og underviser.
  Forskning omkring anvendelsen af SETQ viser, at de kliniske vejlederes performance påvirkes positivt i takt med, at vejlederne modtager feedback fra de yngre læger. Indførelse af et lignende system til systematisk vurdering af kliniske vejledere i Danmark vil derfor formentlig kunne påvirke kvaliteten i den lægelige videreuddannelse i positiv retning.

 • Formål
  Formålet med dette pilotprojekt er at afprøve systemet i en dansk kontekst.