Årets tema er:

”Kompetencevurdering er en anledning til en dialog om effektiv læring og uddannelse

- hvordan bliver uddannelseslægerne i højere grad aktive deltagere i samtalen om vurderingen, feedbacken og de nye læringsmål?

– hvad er muligt selv at gøre?

– hvad er der brug for andres hjælp til?”

 I 2019 var det fælles emne for 3-timersmøderne ”Psykologisk Sikkerhed" og med alle de tiltag, der er iværksat i afdelingerne i først halvdel af 2020 er grunden lagt til at tage fat på at ændre karakteren af de obligatoriske kompetencevurderinger fra at være ”eksamen og test” til at blive en ”fælles samtale om effektiv læring og uddannelse”.

Vi ser frem til, at nye ideer og tiltag fra vores uddannelseslægerne kan være med til, at brugen af struktureret kompetencevurdering i højere grad bliver en helt naturlig del af det daglige arbejde og dermed uddannelsen som speciallæge på AUH.

 

Materiale til 3-timers møderne 2020

 

 

 

 

Bemærk, deadline for indrapportering er
den 18. december 2020

Formål med 3-timers møder 

Formålet med 3-timers møderne er at give alle læger, der er i gang med videreuddannelsen, mulighed for i fællesskab at sætte ord på og konkret planlægge, hvad de som enkeltpersoner og som gruppe kan gøre for at optimere kvaliteten af egen uddannelse.  

På baggrund af 3-timers mødet og et fælles lægemøde udarbejdes i samarbejde med afdelingsledelsen og uddannelsesteamet en handleplan for de aftalte initiativer og tiltag.

 

På 3-timers mødes gøres også en status på de initiativer der indgik i det forrige års handleplan dvs. hvad er fuldt gennemført, delvis gennemført og ikke gennemført. 

Deltagere i 3-timers møderne

Alle afdelingens uddannelseslæger skal deltage. Det er op til den enkelte afdelingsledelse af beslutte om vikarer og yngre læger i andre stillinger kan deltage. Afdelingslæger deltager ikke.

 

Det tilstræbes at arbejdet tilrettelægges således, at der gives mulighed for deltagelse for så mange som muligt. Det kan overvejes om en anden kan passe vagtkalder så længe mødet varer.

Det er op til den enkelte afdelingsledelse at afgøre, om mødet afholdes i normal dagarbejdstid eller udenfor med efterfølgende afspadsering.

Forberedelse

  •          3-timer-møde: Mødelederen aftaler sammen med uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL) og den uddannelsesansvarlige overlæge tidspunkt for afholdelse af 3-timers møde, der skal afholdes i oktober-november-december. Mødet planlægges til varighed på samlet 3 timer.

  •          Valg af mødeleder: det er oftest UKYL, der er mødeleder. Er UKYL’en afdelingslæge vælges en uddannelseslæge som mødeleder.

  • "Kick-off" til årets 3-timersmøde hvor konceptet gennemgås tilbydes til alle mødeledere, men har især fokus på mødeledere, der ikke tidligere har været mødeleder. Der er fokus på tips & tricks til, hvordan processen og selve mødet styres

OBS! der skal aftales tid og sendes invitation til de 2 opfølgningsmøder – ”Fælles lægemøde” og ”Aftalemøde”

Afholdelse af 3-timers mødet

Mødet afholdes efter en fast skabelon.
Se 3-timers program og skabeloner

Opfølgning

  •          Fælles lægemøde for alle afdelingens læger, 1-3 uger efter 3-timersmødet er afholdt. Her fremlægges uddannelseslægernes forslag til handleplan som diskuteres og prioriteres. Mødelederen laver herefter et udkast til den endelige handleplan.  

  •          Opfølgnings- og aftalemøde holdes med deltagelse af mødeleder, UKYL, uddannelsesansvarlig overlæge og ledende overlæge/ afdelingsledelse, hvor den endelige handleplan for forbedringer af den lægelige videreuddannelse aftales.

Mødeleder sender kopi af 

  •        Den endelige handleplan til den uddannelsesansvarlige overlæge og ledende overlæge 
  • Uddannelseslægernes forslag til handleplan og endelige handleplan til de uddannelseskoordinerende overlæger

Uddannelseskoordinerende overlæger udarbejder på baggrund af fremsendte referater og handleplaner en sammenfatning, der indgår i Årsrapporten for den lægelige videreuddannelse på AUH. Ligeledes indgår handleplanerne i de årlige statusmøder med de enkelte afdelinger og de overordnede temaer præsenteres for hospitalsledelsen. 

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til de uddannelseskoordinerende overlæger samt sekretær for Lægelig Videreuddannelse.

Materiale til 3-timers møderne 2019

Office version:

Mødeindkaldelse

3-timers program og skabeloner

Infomation til mødeledere

Individuelt arbejdsark til alle mødeledere

Powerpoint til 3-timers møde

LibreOffice version:

Mødeindkaldelse

3-timers program og skabeloner

Information til mødeledere

Individuelt arbejdsark til alle mødeledere

Oplæg til 3-timers møde 

Inspirationsmateriale

Hvordan skabes psykologisk sikkerhed

TED talk med professor Amy Edmondson, der har forsket i området og som har introduceret begrebet "psykologisk sikkerhed"

En helt ny video fra Arbejdsmiljø, der fortæller om Psykologisk Sikkerhed på AUH

– se på om psykologisk sikkerhed på Arbejdsmiljø intranet http://auh.intranet.rm.dk/personale/arbejdsmiljo/psykologisk-sikkerhed/video-om-psykologisk-sikkerhed/