I rygsektoren prioriteres det højt at udvikle sygeplejen. Dette forgår i form af udviklingsprojekter, monitoreringsprojekt, ugentlig undervisning i afdelingen, samt tema-undervisningsdage.

Udviklingsprojekter

Vi har søgt og fået midler til at udvikle sygeplejen indenfor specifikke områder.

2010: Kvantitativ undersøgelse og litteraturstudie af omfanget af komplikationer i forbindelse med brugen af plastre over cicatricer og drænsteder. Herunder en implementering af relevante fund i rygsektoren.

2011: Optimering og kvalitetssikring af patientforløb nydiagnosticerede kræftpatienter. Hvordan sikres en ensartet information og kommunikation til denne patientgruppe.

Monitoreringsprojekt

I rygkirurgisk afsnit har vi, i relation til monitorering af den sygeplejefaglige kvalitet valgt at undersøge effekten af tidlig opstart af laksantia postoperativt sammenlignet med vanlig behandling med henblik på  forebyggelse af postoperativ obstipation hos den elektive rygopererede patient.

Baggrund

Rygopererede patienter er i særlig risiko for at udvikle obstipation postoperativt på trods af, at de alle får tilbudt laxantiabehandling. Det er dog ikke tidligere påvist, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at opstarte denne behandling. Der blev derfor designet en undersøgelse, der skulle sammenligne effekten ved at give rygopererede patienter laxantia umiddelbart efter operationen i forhold til vanlig behandling. I projektet indgik 94 rygopererede patienter indlagt i afsnittet fra ultimo 2007 til ultimo 2009.

Resultat

Undersøgelsen viste, at opstart af laxantiabehandling om aftenen på operationsdagen signifikant reducerede andelen af patienter, som først har afføring tredje postoperative dag eller senere, uden at det gav flere gener for patienten. Resultaterne skal nu anvendes til udarbejdelse af en klinisk retningslinje på området.

Ugentlig undervisning

Der afholdes ugentligt undervisning for plejepersonalet, hvor fagligt relevante emner belyses og diskuteres. Eksempler på dette:

- Væsketerapi
- Sygeplejen til diabetes patienten
- Smertebehandling
- Kirurg teknisk undervisning i de forskellige ryglidelser

Temadage

To gange årligt afholdes der temadag i afsnittet, hvor alle faggrupper deltager. Her tages aktuelle emner op og udfoldes, således at de belyses fra flest mulige vinkler. Der er inddrages eksterne undervisere og eksperter i det omfang det findes relevant for emnet.