Lungesygdomme følger Region Midtjyllands praktikaftale og har i hvert afsnit kliniske vejledere med uddannelse i pædagogik og vejledning. Disse har i deres tjenestetidsplan afsat nogle timer om ugen til hver studerende/elev til varetagelse af vejledningsopgaver, ligesom den uddannelsesansvarlige har afsat tid til varetagelse af sine opgaver som uddannelsesansvarlig.

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Den uddannelses- og udviklingsansvarlige sygeplejerske er overordnet ansvarlig for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelevers kliniske uddannelses- og praktikforløb i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Den uddannelses- og udviklingsansvarlige sygeplejerske skal i samarbejde med afdelingssygeplejersken sikre at de relevante uddannelsesvilkår er til stede i afsnittene, og foretage de nødvendige justeringer.

Den uddannelses- og udviklingsansvarlige sygeplejerske fungerer derudover som tovholder i forskellige arbejdsgrupper, der arbejder med dokumentation, monitorering af den sygeplejefaglige kvalitet, implementering af EPJ m.m. Hun/han fungerer således som sygeplejekonsulent i egen afdeling.

Kliniske vejledere

Den kliniske vejleder er ansvarlig for undervisningsprocessen, dvs. alle de tiltag, der skal iværksættes for at den studerende/eleven lærer noget. Den kliniske vejleder tilrettelægger praktikforløbet i samarbejde med den studerende, der er ansvarlig for at udnytte undervisning og vejledning i egen læring. Den kliniske vejleder deltager i: 

  • introduktion til afdelingen 
  • planlægningssamtale, statussamtale og midtvejsevaluering 
  • den afsluttende standpunktsbedømmelse 
  • afvikling af seminarer, patient- og temaforløb, sygeplejekonferencer 
  • eksamination ved intern klinisk prøve på 3. og 6. semester.