Kriterier for henvisning

Enhed for Lindrende Behandling yder specialiseret, tværfaglig indsats til patienter med livstruende sygdom ledsaget af kompliceret palliativ problemstilling af fysisk, psykisk, social og/eller eksistentiel karakter, der ikke kan lindres tilstrækkeligt på basisniveau, af egen læge, kommunal døgnpleje eller på almindelig hospitalsafdeling.

Ved komplekse problemstillinger forstås dels problemstillinger, hvor graden af de enkelte problemstillinger er stor, eller hvor der forekommer flere sammenhængende symptomer.

Livstruende sygdom i den palliative indsats: fremadskridende sygdom, der forventeligt ender med døden.

Patienten og de pårørende kan tilbydes specialiseret indsats uanset hvor i sygdomsforløbet patienten befinder sig, og uanset hvilken livstruende sygdom det drejer sig om.

Pt. skal være informeret om sygdommens karakter og skal vide, at indsatsen vil være lindrende pleje og behandling.

Pt. skal give samtykke til henvisning til Enhed for Lindrende Behandling.

Patienten skal henvises af læge, og inden henvisning anbefales det, at patienten screenes for palliative behov ved hjælp af EORTC – QLQ -C15 -PAL

 

EORTC_-_dansk.pdf

Henvisningen sendes elektronisk og følgende bedes oplyst:

Navn, cpr-nummer, adresse og telefonnummer.

Egen læge, kontakt til hjemmeplejen.

Henvisningsdiagnose.

Kort beskrivelse af sygdomshistorie og almen tilstand.

Beskrivelse af aktuelle palliative problemstillinger som kvalme, smerter, åndenød, angst, uro og hvad der tidligere er forsøgt af behandling

Oplysning om åben indlæggelse og sociale ydelser (terminalerklæring, medicintilskud, plejeorlov).

Afstemt Fælles Medicin Kort (FMK).

Patienten vil blive visiteret i tværfagligt forum bestående minimum af læge og sygeplejerske. Henvisende instans og egen læge vil blive kontaktet, hvis patienten ikke vurderes at have behov for specialiseret palliativ indsats.

Visitation foregår dagen efter henvisningen er modtaget. Første konsultation med patienten tilstræbes max. 10 dage efter henvisningen er modtaget.