Retningslinier for færden, hygiejne og isolation af cystisk fibrose patienter på Århus Universitetshospital Skejby

Formål:

At minimere spredning af bakterier mellem  cystisk fibrose (CF)  patienter.

Baggrund:

Smitte med patogene bakterier mellem CF patienter er kendt og velbeskrevet. For at minimere smitte har vi udarbejdet denne  vejledning  for kontakt mellem patienter såvel som hygiejniske forholdsregler for patienter, pårørende og personale. (1,2)

Generelt:

Generelt kan man sige, at smitterisiko vedrørende bakterier mellem CF-patienter ikke er særlig stor. Risikoen opstår ved langvarig tæt kontakt. Dette er veldokumenteret fra søskende og  fra sommerlejre og lignende (3), og CF-foreningen foretager løbende opdatering, med henblik på hvilke bakterier man ønsker at undgå i forbindelse med deres årlige skilejr. (se CF-foreningens hjemmeside).

Patienter med cepacia (burkholderia multivorans complex) anses for at være i højrisikogruppe, og isoleres over hele verden som enkelt patient isolation.

Patienter med pseudomonas aeruginosa anbefales isoleret, således at patienter med kronisk pseudomonas infektion kan komme på samme dag i ambulatoriet. De må altså gerne have kontakt med hinanden. Der er her tale om "gruppe" isolation (eller cohorte isolation som det også kaldes) - i modsætning til enkelt patient isolation. (1)

På CF-centeret i Skejby mener vi, med baggrund i eksisterende viden og erfaring, at risikoen for at pådrage sig infektioner under besøg her ikke er større end den risiko, der er i patientens hverdag derhjemme - SÅFREMT kontakt til andre CF-patienter foregår under hensyntagen til god hånd- og hostehygiejne.

Specifikt:

På CF centret Skejby har vi valgt, med baggrund i den europæiske consensus rapport (1), at isolere patienter med enkelte specifikke bakterier (se nedenfor), som enkelt-patient isolation. For øvrige patienter gælder at kontakt til andre CF patienter bør foregå under hensyntagen til god hånd- og hostehygiejne. I specielle situationer, hvor længerevarende patient-patient kontakt finder sted tages specielle forholdsregler for at undgå smitte (f.eks. CF-skole).

Generelt for patienter og pårørende:

Hostehygiejne:

Alle patienter og pårørende instrueres i god hostehygiejne. Det påtales af personalet, hvis man observerer at det ikke efterleves. Der er opsat planche om hostehygiejne i ambulatoriets venteværelse, i ambulatorie-rummene, og i opholdsstuen på afd. A2 og Q2.

Håndhygiejne:

Alle patienter og pårørende uanset sygdom skal afspritte hænder ved ankomst til ambulatoriet. Der er opsat planche om håndhygiejne i ambulatoriets venteværelse og i ambulatorie rummene.

Rengøring:

Rengøring af lungefunktionsudstyr og udstyr i fysioterapien mellem hver patient. Her følges hospitalets regler for rengøring mellem de enkelte patienter, for at forebygge krydsinfektion.

 

Patientkategorier baseret på mikrobiologiske fund

 

A: Methicillin-resistente staphylococcus aureus  (MRSA) og multiresistente pseudomonas aeruginosa.

 • Disse patienter følger generelt retningslinier for isolation af patienter med MRSA på ÅUH Skejby. Overvågning for MRSA er dog ikke relevant før sputum er uden vækst af MRSA.
 • I ambulatoriet: Patienten modtages i rum 1, hvor der er direkte adgang udefra. Personale med patientkontakt bærer væskeafvisende overtrækskittel med lange ærmer og handsker, hvis patienten hoster meget, skal der også anvendes maske. Alt personale kommer til patienten (inkl. diætist, fysioterapeut og laborant). Hvis patienten skal have foretaget spirometri modtages patienten i rum 3a (spirometrirummet), som dagens sidste patient.
 • Under indlæggelse: indlægges på enestue med eget toilet og bad.
 • Følger i øvrigt de regionale retningslinier for MRSA i infektionshygiejnisk dokumentsamling E-doc 1.6.4.3-1.6.4.6 hos andre ikke CF-patienter, gælder også rengøring og desinfektion af omgivelser.
 • Røntgenafdelingen: Røntgensekretariatet orienteres om at patienten har MRSA mhp de forholdsregler der skal tages her.
 • CF-skole: Da patienten skal opholde sig så lidt som muligt på hospitalet udskydes CF-skole til MRSA er udryddet/patientens pseudomonas aeruginosa ikke er multiresistent mere.
 • Møder: disse patienter kan ikke deltage i møder på centret

B:   Burkholderia species (Cepacia)
Multiresistente Achromobacter species
Pandorea species
Disse patienter må ikke have tæt kontakt med andre CF-patienter

I ambulatoriet:

 • Patienten skal have en tid som sidste patient om muligt.
 • Personalet kontaktes ved ankomst mhp slusning af patienten, enten ved at en pårørende henvender sig til receptionen, eller ved at patienten kontakter reception eller sygeplejerske pr mobiltelefon. Herved aftales, hvor patienten kan vente for ikke at have tæt kontakt med andre CF-patienter.
 • Røntgentiden kl. 14.15 (efter normal åbningstid) er forbeholdt disse patienter.

Under indlæggelse:

 • Indlægges på enestue med eget toilet og bad.
 • Skal forblive på sit værelse under indlæggelsen hvis der er andre CF patienter indlagt, og  må kun forlade stuen efter aftale med personalet.
 • Røntgenafdeling: personalet checker at der ikke er andre CF patienter i røntgen (kontakt til ambulatorie-sygeplejerske)

CF-skole: må IKKE deltage. Der kan evt. arrangeres skole individuelt, hvor patienten kan medtage en ikke-CF kammerat.

Møder: Disse patienter kan ikke deltage i møder på centret

 

C: (alle andre)

 • Disse patienter må færdes frit.

I ambulatoriet:

 • Patienten melder sig ved ankomsten til receptionen, spritter hænder og tager plads i venteværelset indtil patienten kan modtages til kontrol. Børn kan naturligvis lege med alt legetøj, som alle andre børn.
 • Patienten kan frit gå til de forskellige personalegrupper, laboratorium og røntgen

Under indlæggelse:

 • indlægges på enestue eller sammen med ikke-CF patient.
 • Patienten må frit opholde sig i hele afsnittet
 • Hvis der er andre CF patienter indlagt oplyses patienten/pårørende om dette med henblik på indskærpelse af hånd- og hostehygiejne.

 

Røntgenafdeling: ingen restriktioner.

CF-skole: Alle må deltage.

Hvis patienten har haft pseudomonas indenfor de seneste 6 måneder skal der forud for skolen gives inhalation TOBI+ tbl.ciprofloxacin (aftenen før og om morgenen).

Hvis patienten har/har haft Promixin følsomme Achromobacter indenfor det seneste år, skal der forud  for skolen gives 2 MIO. IE Promixin som inhalation (aftenen før og om morgenen).

Ved fælles lungefysioterapi er det vigtigt at indskærpe hostehygiejne.

Møder: disse patienter kan deltage i møder på centret, med vanlig hensyntagen til hoste- og håndhygiejne.

 

 Ændring af patientkategori:

A.      Methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) 
Fjernelse fra denne kategori kan ske efter 3 negative dyrkninger efter endt behandling (sputum, næse, svælg og perinæum).

        Multiresistente pseudomonas aeruginosa.

        Negative dyrkninger af bakterien i 6 måneder.    

B.      Burkholderia species (Cepacia), multiresistenteAchromobacter species, og Pandorea species.
Fjernelse fra denne kategori kan ske efter 12 måneder (min 4 dyrkninger) uden vækst af ovenstående bakterier.

 

Patienters kontakt udenfor sygehuset

Risikoen for smitte mellem patienter øges meget ved ”langvarig tæt kontakt”. Det skal derfor understreges at socialt samvær udenfor centret altid vil indebære en risiko for smitte. Den skønnes  større end i hospitalsmiljøet, hvor håndhygiejne og rengøring mellem patientkontakter er i fokus. Smitterisikoen vil dog være meget beskeden, såfremt regler for god hånd- og hostehygiejne overholdes.

For patienter som er koloniseret med de bakterier, som falder under kategori A og B frarådes  kontakt med andre CF-patienter på baggrund af smitterisikoen.

 

Konklusion

Det må fastslås at risikoen for at erhverve bakteriel infektion ved ambulant kontrol eller indlæggelse for CF-patienter ikke er større end patienternes risiko ved at gennemføre daglige gøremål (børnehave, skole, fritidsordning, arbejde, uddannelse, deltagelse i forenings- eller sociale aktiviteter). CF-centeret foretager i øvrigt løbende en mikrobiologisk overvågning , og har hidtil kunnet dokumentere, at de nuværende hygiejneregler sikrer mod krydsinfektion.

 

 

Reference Liste

 

      (1)    Doring G, Hoiby N. Early intervention and prevention of lung disease in cystic fibrosis: a European consensus. J Cyst Fibros 2004; 3(2):67-91.

      (2)    Jones AM, Dodd ME, Govan JR, Doherty CJ, Smith CM, Isalska BJ et al. Prospective surveillance for Pseudomonas aeruginosa cross-infection at a cystic fibrosis center. Am J Respir Crit Care Med 2005; 171(3):257-260.

      (3)    Brimicombe RW, Dijkshoorn L, van der Reijden TJ, Kardoes I, Pitt TL, van den Broek PJ et al. Transmission of Pseudomonas aeruginosa in children with cystic fibrosis attending summer camps in The Netherlands. J Cyst Fibros 2008; 7(1):30-36.