CBO har et familieperspektiv, hvilket ligeledes gør sig gældende i kontakten til psykologen. Målgruppen for psykologarbejdet er børn (0-14 år) der har været udsat for overgreb, eller hvor der er mistanke om overgreb og deres familier/primære omsorgsgivere. Der ydes krisehjælp, psykologisk udredning, råd og vejledning til pårørende samt overgrebsfokuseret terapi.

Et gennemgående element i psykologarbejdet er støtte til de primære omsorgsgivere (ikke krænkende) for barnet, da barnets helingsproces er afhængig af støtten i det omgivne miljø. Det er særdeles vigtigt at opretholde forældrefunktionen trods den oplevede krise, da barnet er meget afhængig af samspillet mellem forældrene/primære omsorgsgivere og reagerer på deres tackling af hændelsen. Det er ligeledes vigtigt, at barnets dagligdag bliver så normal og genkendelig som muligt, og at forældrene/primære omsorgsgivere opleves som trygge, stabile forældre på trods af familiens oplevelse af, at verden i den grad er blevet vendt på hovedet

Hvorvidt barnet modtager støtte og i hvilket omfang er afhængig af alder, omfang af overgreb, reaktioner, udviklingshistorie samt tidligere livsbegivenheder mv.
Der er vigtigt at pointere at barnet skal være afhørt af politiet samt at der skal være samtykke for begge forældremyndighedsindehavere, inden der kan påbegyndes et forløb hos psykologen.

Psykologen samarbejder med tværfagligt og tværsektorielt personale i CBO samt eksterne samarbejdspartnere. Der er mulighed for konsulentfunktion i forhold til eksterne samarbejds-partnere, herunder samrådsmøder. Der laves endvidere formidling, erfaringsopsamling og forskning.

Psykologen deltager ligeledes i relevante nationale netværk omkring seksuelle overgreb mod børn