Organisation og arbejdsopgaver

Formålet med CBO har været at samle de undersøgelser og afhøringer, der skal foretages i forbindelse med overgreb på børn (seksuelle eller fysiske) på ét geografisk sted, således at barn og familie kun skal ét sted hen i den akutte fase. Kerneydelsen for CBO er sager, hvor en hurtig og koordineret indsats er nødvendig for at sikre de helbredsmæssige forhold for barn og familie samt for at erhverve den dokumentation, der er nødvendig for en eventuel senere straffesag. CBO modtager børn op til 15 år. CBO har telefontid alle hverdage klokken 9.00–13.30. CBO varetager således opgaver for to sektorer:

 1. Sundhedsvæsnet. Børn med kliniske symptomer på fysisk eller seksuelt overgreb kan via lægehenvisning komme til undersøgelse i CBO.
  I Børneafdelingens regi er ansat børnelæge, psykolog, børnesygeplejerske, socialrådgiver og sekretær.
 2. Retsvæsnet. Børn kan efter en politianmeldelse komme til videoafhøring ved Politiet eller til retsmedicinsk undersøgelse ved en læge fra Retsmedicinsk Institut (herefter kaldet retsmediciner).

Der ydes telefonrådgivning til professionelle
Familier kan ikke selv henvende sig i CBO, de skal, afhængig af problemstillingen, i stedet henvende sig til egen læge eller Socialforvaltningen. CBO’s sygeplejerske står for den primære rådgivning og alle telefonhenvendelser drøftes tværfagligt. Centertanken bygger på erfaringer fra især USA, hvor der i flere årtier har eksisteret „Børnebeskyttelsescentre“ (Child Protection Centers) over hele landet.
De senere år har centertanken bredt sig over Atlanten, og der er nu tiltag – under ret forskellige konstruktioner – til børnebeskyttelsescentre på Island, Norge, Sverige og Danmark.

Barn og familie kommer ind via læge – som oftest den praktiserende læge, vagtlægen eller skadestuelægen

Såfremt et barn har kliniske symptomer, der giver mistanke om fysisk eller seksuelt overgreb, og der ikke foreligger en politianmeldelse, kan barnet henvises til børnelægeundersøgelse. Undersøgelsen følger vanlige undersøgelses- og behandlingsprocedurer for Børneafdelingen. Såfremt der findes begrundet mistanke om overgreb, laves underretning til Socialforvaltningen i henhold til Servicelovens § 153. Såfremt der ikke findes begrundet mistanke om overgreb, og symptomerne kan forklares af andre medicinske tilstande, afsluttes barnet til egen læge eller overgår til nærmere undersøgelse og behandling i Børneafdelingen.

I forbindelse med udredning af overgreb kan indlæggelse på Børneafdelingen blive nødvendig. Børneafdelingens faste personale i CBO består af en overlæge, en børnesygeplejerske og en psykolog på stort set fuld tid samt en socialrådgiver, en sekretær og en pædagog på deltid. Børneafdelingens personale har fortsat funktioner i det tilhørende sengeafsnit i Børneafdelingen, ligesom andet personale i sengeafsnittet indgår i arbejdet i CBO efter behov. Pædagogen har kun funktion i sengeafsnittet. Normalt foretages første konsultation i CBO med to medarbejdere fra teamet – som oftest en børnelæge eller en psykolog, suppleret med en børnesygeplejerske eller en socialrådgiver, afhængig af den kliniske problemstilling. Udenfor Centrets åbningstid kan børn ses i børnemodtagelsen eller på det tilhørende sengeafsnit, hvis de er henvist på mistanke om overgreb. Børneafdelingens personale modtager månedlig supervision. CBO yder telefonrådgivning til professionelle indenfor Sundhedsvæsnet, Socialsektoren og Retsvæsnet.

Alle børneafdelinger i Region Midtjylland kan modtage børn, hvor der er mistanke om overgreb. Henvisning fra regionssygehusene til Aarhus Universitetshospital sker kun efter nærmere aftale. Det drejer sig primært om børn med behov for intensiv behandling, undersøgelse af kønsorganerne med et såkaldt kolposkop (forstørrelsesapparat med kraftig lyskilde) eller ved særligt komplicerede tilfælde af overgreb. Børn fra Region Nordjylland kan ligeledes henvises til CBO efter samme retningslinjer. I særlige tilfælde kan overnatning på patienthotel være en mulighed.

Barn og familie kommer via Politiet
– til videoafhøringer eller retsmedicinsk undersøgelse

Såfremt der er sket anmeldelse til Politiet om formodet overgreb (fysisk eller seksuelt), kan Politiet som led i efterforskningen iværksætte videoafhøring af barnet og/eller anmode om en retsmedicinsk undersøgelse.

Videoafhøringer
Børn op til 12 år (eller en udviklingsalder svarende til dette) skal ikke vidne i retten, men videoafhøres i de specialindrettede lokaler, der findes i Centret. Rigsadvokaten henstiller, at afhøringer sker inden for en uge efter anmeldelse. Afhøringerne i Centret følger Politiets vanlige retningslinjer for dette. Ved Østjyllands Politi foretages afhøring af en af fem specialuddannede videoafhørere, der er ansat i Sædelighedsafsnittet i Afdelingen for efterforskning af personfarlig kriminalitet på Politigården i Aarhus. Efter åbningen af CBO kommer videoafhørerne til CBO for at afhøre børnene, mens resten af den politimæssige efterforskning stadig foregår på Politigården i Aarhus. Sydøstjyllands Politi bruger CBO til videoafhøring i forbindelse med efterforskning af sager fra Horsens- Hedensted- og Skanderborgområdet. Efter særlig aftale kan andre politikredse bruge lokalerne. Videoafhørerne modtager månedlig supervision.

Retsmedicinsk undersøgelse
Politiet kan som led i efterforskningen anmode om en retsmedicinsk undersøgelse. Formålet med denne undersøgelse er at dokumentere eventuelle fund og at lave en retsmedicinsk erklæring. Undersøgelserne foretages af læger fra Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet efter faste, skriftlige standardprocedurer. Lægerne kommer i Centret og foretager undersøgelserne og laver derefter det opfølgende kontorarbejde på Retsmedicinsk Institut, der er beliggende tæt ved CBO. Undersøgelserne assisteres af en erfaren børnesygeplejerske, ligesom Børneafdelingens personale sørger for medicinsk og psykosocial opfølgning. CBO modtager børn til retsmedicinsk undersøgelse fra både Region Midtjylland og Region Nordjylland, samt efter aftale børn fra Region Syddanmark. For nærmere beskrivelse af den retsmedicinske undersøgelse, se bilag 3.

Psykologtilbud

CBO har et familieperspektiv. Dette gør sig også gældende i kontakten til psykologen. Det skal dog nævnes, at CBO ikke varetager krænkerbehandling. Et gennemgående element i psykologarbejdet er støtte til de primære omsorgsgivere (ikke krænkende) for barnet, da barnets helingsproces er afhængig af støtten i det omgivende miljø. Det er særdeles vigtigt at opretholde forældrefunktionen trods den oplevede krise, da barnet er meget afhængigt af samspillet mellem forældrene og reagerer på deres tackling af hændelsen. Det er ligeledes vigtigt, at barnets dagligdag bliver så normal og genkendelig som muligt, og at forældrene opleves som trygge, stabile forældre på trods af familiens oplevelse af, at verden i den grad er blevet vendt på hovedet.

Hvorvidt barnet modtager støtte afhænger af alder, omfang af overgreb, reaktioner m.m. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at barnet skal være afhørt af Politiet, inden der påbegyndes et eventuelt forløb hos psykolog. Af de henvendelser, der modtages, kan der groft skelnes mellem to kategorier af overgreb: bekræftede overgreb og mistanke om overgreb.
Det er ikke kun konstaterede overgreb, men også mistanke om overgreb, der belaster familien og kan udløse alvorlig krise.

Omkring rammerne for psykologarbejdet skal man være opmærksom på følgende:

 • Psykologbehandling i CBO er af korterevarende karakter i den akutte fase. Eventuel længerevarende behandling henvises til kommunerne.
  Der er i CBO primært tale om kriseintervention og korterevarende overgrebsfokuseret behandling.
 • Det er ikke psykologens opgave at af- eller bekræfte, hvorvidt der har fundet et seksuelt eller fysisk overgreb sted, men derimod at støtte, rådgive og behandle.

Samråd og samarbejde

CBO-børnecenter har i 2010 startet samråd med mulighed for intersektoriel drøftelse af komplicerede sager. Der er afsat to timer hver anden uge med deltagelse af Børneafdelingen, Retsmedicinsk Institut, Østjyllands Politi og en kommunal repræsentant. Der indhentes samtykke fra forældremyndighedsindehaveren til at drøfte sagen. Formålet er at få koordineret forløbet for barn og familie bedst muligt, således at der tages hensyn til både den behandlingsmæssige, efterforskningsmæssige og sociale indsats. Der er desuden en fast kontaktperson til Aarhus Kommune.

For at understøtte det gode familieforløb i Centret har der i CBO’s samlede personalegruppe været arbejdet med fælles etisk grundlag og handleværdier. Der er udarbejdet en del retningslinjer for samarbejdet samt ansvars- og opgavefordeling. Der arbejdes på fælles læringskultur for hele CBO’s personalegruppe gennem et målrettet udbud af efteruddannelses- og videreuddannelsesforløb.


Centrets forhistorie

Specialeplanen fra Sundhedsstyrelsen har nylig meldt ud, at der indenfor Sundhedsvæsnet skal være tre højtspecialiserede afdelinger for børn udsat for seksuelle overgreb. Disse skal ligge i København, Odense og Aarhus (Skejby). De skal kunne betjenes af både børnelæger og retsmedicinere. CBO’s vision og indsatsområder er helt i overensstemmelse hermed og CBO vil således være én af nu i alt tre kommende højtspecialiserede centre.

Den historiske baggrund for centret bygger på diverse nationale arbejdsgrupper og rapporter foruden et lokalt mangeårigt samarbejde mellem de involverede parter:

 1. I juni 2000 udsendte en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Justitsministeriet, Undervisningsministeriet, Sundhedsministeriet, Kulturministeriet og Socialministeriet deres rapport ”Redegørelse om en forstærket indsats mod seksuelt misbrug af børn”, hvori det konkluderedes, at der er behov for en forstærket indsats i forhold til seksuelt misbrugte børn.
 2. Dansk Pædiatrisk Selskab udgav i 2001 rapporten ”Den pædiatriske indsats for børn udsat for overgreb eller mistænkt herfor”, hvori det anbefales, at der blandt danske børneafdelinger oprettes fem regionale centre, herunder et i Århus, der skal rumme det samlede procesforløb i sager, som vedrører seksuelle overgreb mod børn.
 3. Siden indførelsen af en ny undersøgelsesmetode i midten af 90’erne (undersøgelse af kønsorganerne ved brug af såkaldt videokolposkop) for børn udsat for seksuelle overgreb og/eller pædiatrisk-gynækologiske helbredsproblemer har der været tæt samarbejde mellem Retsmedicinsk Institut, Århus Universitet og Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby om gennemførelsen og vurderingen af disse undersøgelser. Der har været ønske om dels, at alle børneundersøgelser skal assisteres af specialtrænede børnesygeplejersker, uanset om undersøgelsen foregår ved børnelæge eller retsmediciner og dels, at undersøgelserne blev samlet geografisk. Der har fra begyndelsen været et ønske om, at politiet også skulle kunne udføre deres opgaver i forhold til børnene i geografisk sammenfaldende lokaler med børneundersøgelserne.
 4. I forlængelse af den i punkt 1 omtalte rapport blev Team for Seksuelt Misbrugte Børn (SMB) på Rigshospitalet etableret i 2001. Diverse evalueringer har siden anbefalet, at der etableres tilsvarende tilbud andre steder i landet, eksempelvis svarende til de kommende regioner. Senest påpeget i en statusrapport fra 2006 fra SMB.
 5. Da børn udsat for andre typer overgreb end seksuelle overgreb har behov for samme strukturerede undersøgelse, dokumentation, evt. sporsikring, akut krisehjælp, korterevarende psykologisk behandling, socialrådgiverindsats og samarbejde mellem sundhedsvæsen, socialvæsen og retsvæsen (politi og retsmedicinere), blev det i 2006 besluttet, at et kommende center i Århus Amt (nu Region Midtjylland) skulle kunne modtage henvendelser vedr. alle typer af overgreb mod børn.

 
Center for Børn udsat for Overgreb (CBO) er således etableret i overensstemmelse med rapporter og evalueringer, der gennem en årrække er udarbejdet på nationalt plan. CBO fortsætter det arbejde, der tidligere fysisk er foregået på Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Skejby, i Østjyllands Politi og på Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet.