Medicinrester er en stigende udfordring i vores vandmiljø. En udfordring som kræver opmærksomhed og handling. Dette gælder naturligvis også for Aarhus Universitets Hospital  (AUH). AUH deltager derfor som aktiv partner i et udviklingsprojekt vedrørende effektiv rensning af spildevand for medicinrester. Udviklingsprojektet (kaldet MERMISS) har deltagelse fra videninstitutioner, teknologileverandører og vandselskaber.

 

Teknologien (i form af et pilotanlæg) er blevet testet på AUH’s matrikel i Skejby i 2015/2016 med gode resultater. Pilotanlægget er efterfølgende flyttet til rensningsanlægget i Herning, hvor teknologien skal testes i forhold til dens evne til at fjerne medicinrester fra almindeligt kommunalt spildevand. Formålet med at teste teknologien både ved et hospital og et offentligt rensningsanlæg er at klarlæge hvor der opnås mest miljø pr. investerede rensningskrone. Dette således at der efterfølgende og på et sagligt grundlag kan tages beslutning om, hvor fjernelse af medicinrester fra spildevand sker mest hensigtsmæssigt: Lokalt ved det enkelte hospital eller centralt på det offentlige rensningsanlæg?

 

Sideløbende med test af rensningsteknologi gennemfører AUH kortlægning af udledning af de lægemidler der benyttes til patientbehandling i forbindelse med behandling på AUH. Indtil videre har dette kortlægningsarbejde vist opsigtsvækkende resultater idet den kortlagte miljøbelastning fra lægemidler benyttet på AUH er markant større i primærsektoren (hjemme hos patienten selv) sammenlignet med sekundærsektoren (hospitalet). Dette skyldes de mange ambulante behandlinger, hvor patienten tager hjem umiddelbart efter behandling og således udskiller og udleder medicinresterne fra egen adresse. Der er således god grund til nøje at overveje placeringen af rensning for medicinrester i spildevandet, da den hidtidige gængse opfattelse har været, at rensning for lægemidler skal ske ved hospitalet. Kortlægningsarbejdet fra AUH beviser nemlig, at kun en meget lille del af den samlede miljøbelastning fra medicinrester i spildevandet fjernes ved rensning lokalt ved det enkelte hospital. Hvorimod alle medicinrester i spildevandet vil kunne fjernes ved rensning på det offentlige rensningsanlæg.

 

Testperioden og efterfølgende afrapportering vedrørende pilotprojektets resultater og konklusioner forventes i starten af 2017.