Patologi

Patologi varetager diagnostik af sygdomme på basis af undersøgelser af organer (fx lever), vævsprøver (fx muskelvæv) og celleprøver (fx celler fra lunger) i forbindelse med screening (fx i forbindelse med screening for brystkræft), udredning (fx diagnostisk kræftlidelse), behandling (valg af behandlingstype), behandlingskontrol og hospitalsobduktioner. Dette sker på baggrund af makroskopiske, mikroskopiske, immunhistokemiske og molekylærpatologiske undersøgelser.

En meget stor del af patologiafdelingens arbejde er at undersøge prøver fra patienter, der er under udredning for kræft eller forstadier hertil, men afdelingen undersøger også prøver fra patienter under udredning for en række andre lidelser.

Hvad betyder patologi?

Patologi betyder læren om lidelse, men bruges i betydning sygdomslære.

En patolog er en læge, der er specialist i at undersøge celle- og vævprøver med henblik på at påvise eventuelle sygelige forandringer. Patologens vigtigste arbejdsredskab er mikroskopet men denne undersøgelse suppleres ofte med andre metoder.

Patologerne på afdelingen er specialiseret i et eller få områder fx blod-, hud-, mave/tarm-, nyre- urinvejs-, knogle eller kvindesygdomme.

I Patologi har vi derfor en lang række speciallæger, bioanalytikere og molekylærbiologer, som supplerer hinanden med ekspertviden.  

Vævs- og celleprøver

Vævsprøver/histologiske prøver (histologi – læren om væv) er større eller mindre vævsstykker (kaldet biopsier). Vævet behandles således, at der kan fremstilles ultratynde farvede snit af vævet. Herefter kan opbygningen af vævet og udseende af de enkelte celler vurderes i et mikroskop, og der kan udføres yderligere undersøgelser.

Celleprøver/cytologiske prøver (cytologilæren om celler) er prøver med løstliggende celler og cellehobe, der enten er spontant afstødt, skrabet/børstet af overflader eller suget ud fra et væv. Celleprøven behandles og farves således, at cellerne ligger i et tyndt lag på en glasplade. Herefter kan udseende af de enkelte celler vurderes i et mikroskop, ligesom der kan foretages supplerende undersøgelser.

Det er prøvetageren, der primært vurderer, om der skal tages vævs- og/eller celleprøver, men patologiafdelingen står altid til rådighed med råd og vejledning.

   Kontakt

   Find vej