Afdeling for Eksperimentel Klinisk Onkologi fungerer som særskilt afsnit med delbudget indenfor Kræftafdelingen, AUH.

Afdelingens formål er i integreret samarbejde med den kliniske onkologi at medvirke til forbe­dring af behandlingen af kræftsygdomme. Det er afdelingens sigte at forbedre og udvikle samt initiere nye behandlingsprincipper inden for den kliniske onkologi. Området omfatter eksperimen­telle undersøgelser inden for emner og problemstillinger, som omfattes af hele den kliniske onko­logi (kirurgi, strålebehandling, medicinsk og hormonel behandling).

Samarbejdet om­fatter eksperi­mentelle laboratorieundersøgelser, eksperimentel klinisk arbejde samt dataregi­strering og bearbejd­ning. Herudover fungerer afdelingen som datacenter og sekretariat for en lang række kliniske projekter. I samarbejde med Kræftafdelingen i øvrigt deltager afdelingen i såvel prægraduat som postgraduat undervisning.

Afdelingen er normeret til 1 professor, 2 seniorforskere, 2 sekretærer, 1 EDB-medarbejder samt ca. 11 bioanalytikere og 2 dyrepassere samt serviceassistenter. Hertil kommer fondslønnet videnskabeligt personale, så staben udgør ca. 45 personer.