APPlab har siden sin opstart i 2013 modtaget over 300 henvendelser fra engagerede folk, som ønsker at udforske deres egne tanker og ideer til apps.

Her på siden kan du se et lille udpluk af de ideer og projekter, som APPlab har hjulpet på vej.

 

 Blodbanken afprøver ideen om et appunivers til bloddonorer (29.09.17)

APPlab tager i denne måned fat på en designproces som skal hjælpe Blodbankens afdelingsledelse med at afdække hvorvidt en app kan motivere aarhusianske bloddonorer til selv at booke tappetider og reducere antallet af udeblivelser.

Det er afdelingsledelsens hypotese, at en app som tilbyder den enkelte donor indsigt i fx værdier, blodtype, anvendelse og lagerstatus, kan være med til at engagere og klæde donorerne på, til at overtage nogle af de opgaver som lige nu ligger hos afdelingen.    

Blodbanken har mange flere ideer til appens funktionalitet, og det bliver APPlabs opgave at undersøge sandsynligheden for at app overhovedet kan generere den tilsigtede værdi. De nødvendige indsigter til undersøgelsen, vil blive indsamlet gennem feltstudier, interviews og workshops med både bloddonorer og Blodbankens personale. APPlab vil undervejs i processen anvende prototyping til at skabe fælles forståelse og styrke kommunikationen omkring appens funktionalitet og flow.

APPlab samarbejder med en række private appudviklingsvirksomheder, og det er projektets ambition, at den færdige prototype kan kommunikere det nøjagtige billede af den app som donorerne i sidste ende står med i hænderne til én af disse virksomheder.  

 

 Neonatal Hypoglycæmi flow chart (29.09.17)

APPlab har i løbet af det seneste år hjulpet forskningsansvarlig overlæge, Esben Thyssen Vestergaard fra Regionshospitalet Randers med at afprøve hans idé til en app til beslutningsstøtte og behandling af nyfødte med lavt blodsukker. Udgangspunktet for projektet har været, at optimere anvendelsen af det nationale flow chart Neonatal Hypoglycæmi som anvendes af både læger, sygeplejersker og jordemødre. Esbens antagelse er, at en app kan være med til at eliminere menneskelige fejl ved at lette håndteringen af en svær algoritme og dermed resultere i bedre forebyggelse og behandling af neonatal hypoglycæmi. Samtidig er det hans håb, at appen kan være med til at opkvalificere hospitalets patientnære forskning.

Gennem en iterativ designproces har APPlab udviklet en prototype til Esben og hans kolleger fra fødegangen, barselsgangen og neonatalafdelingen. Designprocessen har bidraget til at afdække det kliniske behov som appen skal understøtte. Flow chartet følger barnet på tværs af de tre afsnit, og APPlabs feltarbejde og tværgående workshops gjorde det klart for de involverede klinikere, at nogle af de samme opgaver ofte udføres mere end én gang og at flow chartet i sin nuværende form ikke er entydigt. Derfor har der i processen været særlig fokus på håndtering af overgange og overlevering.

Esben udtaler: APPlab har stillet mange spørgsmål til den algoritme, som jeg gerne vil have omformet til en app og de har hjulpet mig med at få overblik over hele den proces, som det er at udvikle en app og jeg fået hjælp til at få afsat de fornødne arbejdstimer til arbejdet”.

Esben og hans kolleger står nu med en prototype som understøtter en sjettedel del af flow chartet. Næste skridt i processen er at afprøve løsningen i praksis og derfor skal appen kodes, så den kan håndtere data og tilbyde et optimalt flow. Esben er derfor i gang med at færdiggøre en business case og at søge de fornødne midler til finansiering.  

 

Kostregistrering under indlæggelse (forår 2017)

Geriatrisk afd., AUH har pligt til at registrere hvad afdelingens indlagte patienter spiser og drikker for at sikre korrekt ernæring. Projektet er opstået ud fra sygeplejerske Mille Kingos ønske om at lette registrering, beregning og adgang til patienternes aktuelle ernæringsstatus. Registrering foregår på de fleste afdelinger i dag via papirskema. 

Afdækningen af det aktuelle behov har i juni 2017 været fremstillet for AUHs It-råd som vil undersøge om processen skal 

 

Akupunktur til fødende (efterår 2016)

Akupunkturbehandling tilbydes nu på alle fødeafdelinger i Danmark men mange jordemødre finder det omstændeligt at skulle forlade den fødende for at slå akupunkturpunkter op i en lærebog. Projektet er opstartet af jordemoder og akupunktør Johanne Siegumfeldt som ønsker at guide og inspirere jordemoderen imens hun befinder sig ved den fødendes side.

 

 Pleje af nyrekatetre (forår 2017)

Urinvejskirurgisk afd., AUH oplever mange genindlæggelser og akutte indlæggelser som resultat af uhensigtsmæssig pleje af nyrekatetre udenfor hospitalet. Projektet er opstartet af sygeplejerske Kathrine Melchiorsen ud fra ønsket om at guide især primærsygeplejersker kyndigt gennem bl.a.  skyl og forbindingsskift af nyrekatetre.

 

Fasteregler og VelKom (efterår 2015)

Appen Fasteregler er udviklet på baggrund af ønsket om at reducere antallet af aflyste operationer som skyldes, at patienter ikke møder fastende op til operation på Dagkir. afsnit, RRA. Appen instruerer patienter i at faste og kan findes i AppStore/Google Play.  Appen er udviklet i regi af VelKom som er en gratis online videoplatform der gør det muligt for klinkere at distribuere information i øjenhøjde til patienter.

Læs om VelKom

Hent appen i AppStore

Hent appen i Google Play

 

Unge med tarmsygdomme (forår 2017)

Børneafdelingen, AUH oplever at mange unge med tarmsygdomme distancerer sig fra deres sygdom. Den manglende viden resulterer ofte i en svær overgang til voksenafdelingen og i værste fald i ødelæggelse af tarmen. Sygeplejerske Line Korning Lund ønsker gennem viden og indsigt at styrke de unge i at mestre deres egen sygdom.

 

Væske- og vandladningsskema og Journl (forår 2017)

I forbindelse med udredning og behandling skal kvinder med urininkontinens udfylde et væske- og vandladningsskema i papirformat. Urogynækologisk afd., AUH oplever ofte, at skemaet udfyldes utilstrækkeligt og har derfor taget initiativ til at gentænke indsamling af patientrapporterede realtidsdata i samarbejde med virksomheden Journl og APPlab.

Journl: http://journl.dk/

 

Digital registrering af genetisk data (efterår 2015)

Klinisk Genetisk Afdeling, AUH

APPlab har gennem feltarbejde og workshops med en privatvirksomhed og afdelingen udviklet et konceptkatalog, der illustrere et nyt digitalt system til indsamling af genetisk data via apps. kataloget er nu overdraget til afdelingen, som leder efter investorer og en leverandør. 

 

Lev med sorg APP (efterår 2015)

Psykolog Kia Toft, AUH, Læge Anders Bonde, AUH og Mai-Britt Guldin, AU 

APPlab har gennem feltarbejde og workshops i samarbejde med indehaverne af denne app udviklet en prototype, der støtter patienter med kompliceret sorg i hverdagen.

 

Min Energi (2015)

Ergoterapeuter Thomas Detlefsen og Berit Therkelsen, HEH 

App til støtte af apoplexipatienter i hverdagen. 

 

Basalcelle Casinom-kontrol (2014)

Medicinstuderende Mai Eldon, AU/AUH

APPlab har hjulpet medicinstuderende Mai Eldon videre med hendes designproces. Mai har arbejdet længe på at udvikle en app til kontrol af basalcellehudkræft, der kan hjælpe den almene borger med at kontrollere sin egen behandling.  

Appen blev udviklet og afprøvet i forbindelse med Mais forksningsårsprojekt.

 

IV-Medicin hjemme

Spl. Charlotte Dyekjær, Børneafd. og spl. Majbritt Møller, Gastroenterologisk afd., AUH 

APPlab har været med til at understøtte en ideudvikling, skabe et beslutningsgrundlag, bringe tidligere erfaringer i spil, opsamle ny viden, forankre proces ved relevante beslutningstagere

Hent appen i AppStore

Hent appen i Google Play

 

Beregning af gulsot hos nyfødte (2014)

Mor og barn afsnittet, AUH

Appen afventer klinisk reference mhp. kvalitetssikring. Når dette er på plads, publiceres appen af Center for E-læring, Region Midt (sep. 2017).

Kontakt

 

 

 

 

Lina Gotfredsen

APPlab, projektleder

lingot@rm.dk

+45 2618 9612

Se kort - OBS vi er pr. 19/6-17 flyttet til J107, Skejby