Innovation

Vores mål er at give hjælp til, hvordan du kommer videre med en idé eller udfordring. Du er derfor altid velkommen til at henvende dig hos AUH Innovation.

Innovationsstrategi

Hospitalsledelses- og centerledelseskredsen har fastlagt en innovationsstrategi som retningsgiver for Aarhus Universitetshospitals innovationsindsats. Innovationsstrategien har flg. overskrifter: 

  • Aarhus Universitetshospital under fælles tag – der skal tænkes og handles innovativt for at nå i mål i det nye hospitalsbyggeri 
  • Digitalisering – vi vil være i front på it-området 
  • Aarhus Universitetshospital og erhvervslivet – vi styrker innovationssamarbejdet med erhvervslivet og agerer som driver for erhvervsudviklingen i Region Midtjylland. 

 

Med de tre strategiske spor er vores mål: 

  • med kreativitet og nytænkning kan udnytte digitale muligheder bedre 
  • på vores vej til at blive samlet under fælles tag i Skejby står over for udfordringer og muligheder, der stiller krav om innovation i relation til organisering, samarbejde og teknologiudnyttelse
  • ved at styrke vores samarbejde med erhvervslivet bliver inspireret og udfordret i udviklingen af vores kerneydelser.

 

Ved siden af de strategiske spor er innovation en del af hverdagen rundt om på Aarhus Universitetshospital. Vi kalder det for hverdagsinnovation. Noget af det hører vi aldrig om – andet bliver pludselig til gode eksempler for andre. Vi har ikke ambitioner om at holde et struktureret overblik men opfordrer til, at de gode innovationseksempler spredes. 

 

Status på realisering af strategien - januar 2016:

Realiseringen af innovationsstrategien på Aarhus Universitetshospital er knytter sig til et tæt samarbejde mellem Innovation, Udvikling og SundhedsIT internt på AUH og et tæt samarbejde med Region Midt, MTIC og et vidt forgrenet netværk af eksterne offentligt og private aktører udenfor AUH.

Vejen til at samle AUH under fælles tag betyder, at vi har et stort fokus på patientsikre arbejdsgange, også mens vi flytter. Under Udviklingsteamet har vi derfor forankret et samarbejde med Koncern HR i forhold til at gennemføre Voksdugsprocesser og fra 2016 1:1 simuleringer af arbejdet i de nye lokaliteter og med de mange nye koncepter, redskaber og systemer.

Digitalisering er et stort indsatsområde, blandt andet i forhold til digital patientindkaldelse. Der er her udarbejdet et konceptkatalog, blandt andet i samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og den nystartede virksomhed Emento. Primo 2016 overgår dette arbejde til næste fase af udviklingsarbejdet.

Ønsket om samarbejde med private virksomheder og forsknings- og uddannelsesinstitutioner har sammen med store ambitionerne på IT-området været en afgørende driver i udviklingen og etableringen af APPLab. APPlab er en enhed, hvor medarbejdere, studerende og virksomheder kan henvende sig med app ideer. Med hjælp fra en lang række samarbejdspartnere vurderer og transformerer vi de bedste idéer, som rummer løsningen af et reelt behov og giver hjælp til udvikling af en tidlig prototype. En prototype, som hjælper klinikeren med at gøre idéen endnu mere præcis og gøre det muligt, på et tidligt stadie, at vurdere fordele og ulemper i forhold til den kliniske praksis.

Efter at have eksisteret i 2 år er vi nu klar til en konsolidering og spredning af APPlab. Det drejer sig både om at udvikle og synliggøre forretningsmodellen for og værdiskabelsen i APPlab, og etablering af samarbejde med kommuner og regionens øvrige hospitaler. Dette arbejde sker blandt andet i tæt samarbejde med MTIC. Vi er desuden i gang med at analysere, hvad de virksomme elementer er i APPlab, som selve tilgange til innovation kan anvendes i forhold til problemstillinger, der ikke kalder på mobile løsninger, eksempelvis hygiejneområdet.

Kontakt

Chefkonsulent

Bertil Selde Krogh

Tlf. +45 3052 0517

e-mail: berkro@rm.dk