Baggrund

Kommissoriet tager udgangspunkt i AUH’s

virksomhedsgrundlag: ”Vi udfører omfattende forskning på højt internationalt niveau til gavn for patienterne”.

Formål

  • Facilitere og synliggøre forskningen på Aarhus Universitetshospital gennem en række initiativer (fx en årlig pristildeling, symposier og lign).
  • Inspirere, motivere og stimulere til nye forskningsaktiviteter på Aarhus Universitetshospital.
  • Rådgive og vejlede hospitalsledelsen med fagligt input i forbindelse med prioritering og tildeling af forskningsmidler fra region, stat og private donorer.
  • Fastholde og udvikle det unikke samarbejde med Health, AU.
  • Sikre at ansvarlig forskningspraksis overholdes på Aarhus Universitetshospital. 

Rådet refererer til: Hospitalsledelsen, Aarhus Universitetshospital.

Medlemmer:

Forskningsrådet sammensættes af:

  • De koordinerende kliniske lærestolsprofessorer samt en professor med anden sundhedsfaglig baggrund.
  • Leder af Institut for Klinisk Medicin.
  • To repræsentanter fra hospitalsledelsen
  • Leder af Forskningsstøtteenheden

Se alle medlemmer af Forskningsrådet

Professor med anden sundhedsfaglig baggrund udpeges af hospitalsledelsen.

Rådet konstituerer sig selv med formand (skal være professor). Hospitals ledelsens repræsentanter kan ikke varetage formandskabet.

Rådet udarbejder udkast til forretningsorden, der skal godkendes af hospitalsledelsen.

Rådets medlemmer fungerer som ambassadører for forskningen på AUH.

Forskningsrådet råder over dele af det administrationsbidrag og evt. andre donationer, som tilvejebringes på forsknings-donationer, der forvaltes af hospitalet. Midlerne skal anvendes i forskningen på Aarhus Universitetshospital efter retningslinjer, som forskningsrådet til enhver tid definerer m.h.t. kategori, bevillingsstørrelse mv.

Sekretariatsfunktion

Varetages af Forskningsstøtteenheden. 

Møder

Der afholdes min. 4 møder pr. år. Formanden indkalder og definerer dagsorden.

Referater offentliggøres for alle ansatte og forskere på Aarhus Universitetshospital

Se også: