Baggrund

I disse år sker store ændringer i sundhedsvæsenets organisering af sundhedsydelser inden for alle områder af diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering. Nedlæggelse af senge, kortere indlæggelser og øget ambulant behandling går hånd i hånd med nye måder at involvere patienter og pårørende, så deres ressourcer kan blive inddraget og anvendt til gavn for den enkelte og for samfundet.

Det stiller nye krav til patienter, sundhedsprofessionelle og sundhedsvæsenets institutioner og skaber behov for viden på nye områder:

  • Hvordan skabes tilstrækkeligt differentierede sundhedsindsatser, så involveringen tilpasses den enkelte patient og dennes situation?
  • Hvordan udvikles det tværsektorielle samarbejde så det understøtter borgeres aktive deltagen?
  • Hvordan forener man den professionelle sundhedsindsats med menneskers individuelle ønsker, autonomi og selvforvaltning?
  • Hvilke værktøjer og kompetencer skal udvikles for at sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende kan arbejde med patientinvolvering i overensstemmelse med patienternes ønsker om og mulighed for aktiv involvering?

Formål

Formålet med Forskningsprogrammet Patientinvolvering er at styrke patienternes læring, indflydelse og autonomi samtidig med at deres sundhed, sikkerhed og velvære optimeres.
Forskningsprogrammet sætter fokus på:

  1. Patienters motivation, muligheder og handlekompetencer
  2. Sundhedsprofessionelles holdninger og adfærd i deres samarbejde med patienter og pårørende
  3. Sundhedsvæsenets kapacitet og egnethed til at involvere patienter. 

Centrale begreber, teorier og metoder

Indflydelse, læring og autonomi er valgt som teoretiske ledetråde for forskningsprogrammet, men i de forskellige projekter anvender vi de teorier, der er bedst egnede til at besvare forskningsspørgsmålene. Aktuelt har vi særligt fokus på fælles beslutningstagen og brugerstyret behandling. Vi tilstræber at udvikle og afprøve nye praksisformer og anvender et bredt repertoire af sundhedsvidenskabelige metoder. 

Perspektiv

Forskningsresultaterne skal bidrage til, at sundhedsydelser fremover tilpasses patientens egen formåen og egne ønsker. En sådan tilpasning mindsker barrierer for patientens sunde valg og udgør dermed en vigtig brik i bestræbelserne på at højne befolkningssundheden. Forskningsresultaterne skal kunne anvendes til at udvikle nye, forskningsbaserede sundhedsindsatser, der i langt højere grad, end vi hidtil har set, tager højde for, at patienter med samme sygdom skal have forskellige tilbud.

Forskningsaktiviteter
Projekter
Nyhedsbreve
Kontakter