Den akutte patient defineres som en person (barn eller voksen), der enten selv henvender sig eller bliver henvist af andre til sundhedsvæsnet som følge af en akut opstået fysisk/psykisk tilstand eller behov. Endvidere kan patienter, der allerede er under behandling skifte status til akut patient, såfremt deres tilstand pludselig forværres og fordrer akut behandling. Den akutte patient stiller således krav om høj grad af specialistviden både ved indgangsdøren til hospitalet og i de kliniske afdelinger.

Baggrund

I Danmark er der årligt knap 1 mio. akutte hospitalsindlæggelser. Herudover indlægges ca. 40.000 patienter årligt på landets intensivafdelinger. Den akutte patient udgør således en væsentlig del af patientgrundlaget på landets hospitaler. At være akut patient er en tidsmæssig afgrænset sygdomstilstand, hvor korrekt og rettidig handling i dette tidsvindue er af vital betydning for patientens overlevelse, førlighed og videre forløb. Med andre ord er tid og aktiviteter såvel forud for som under hospitalsindlæggelse eller overflytning til intensivafdelingen af betydning for forløbet i den akutte fase. Ligeledes må det antages, at handlinger og oplevelser i den akutte fase har konsekvenser for det efterfølgende forløb på hospitalet og efter udskrivelsen.

Forløbet omkring den akutte patient kompliceres ofte af en række usikkerhedsfaktorer som fx pludselig opstået tilstand kombineret med sparsom viden om patientens situation, diagnose, co-morbiditet og igangværende lægemiddelbehandling. Der er således behov for videnskabelige undersøgelser, der kan bidrage til et hurtigt, sikkert og effektivt forløb med høj grad af overlevelse, førlighed og tryghed for denne patientgruppe. Dette vidensbehov strækker sig også ud over den akutte fase og ind i rekonvalescensen og involverer samarbejde på tværs af sektorer.

Formål

Formålet med dette forskningsprogram er at udvikle, integrere og implementere viden, der kan komplementere det samlede billede af den akutte patient fra det præ- til det postakutte forløb. Programmet fokuserer på interventioner og metoder, der kan fremme patienters overlevelse, førlighed og oplevelse i det akutte forløb ved at:

  • afkorte tidsperioden fra symptomer til diagnose og handling
  • styrke faglighed og forløb – pleje, behandling og rehabilitering
  • involvere patienter
  • øge patientsikkerheden
  • sikre sammenhængende forløb, overgange og flow

Projekter og netværker

Et af succeskriterierne for et optimalt forløb for den akutte patient er et velfungerende sammenspil mellem de involverede sundhedsfaglige professioner. Det er derfor essentielt, at den forskning, der udvikles under dette program er målrettet en tværfaglig og tværsektoriel virkelighed. Der vil blive etableret relevante netværksgrupper, der repræsenterer forskellige aspekter af det akutte forløb. Disse er endnu ikke etableret, men forventes så vidt muligt integreret
med Center for Akutforsknings øvrige netværker. Herudover vil der også kunne etableres nye netværksgrupper afhængig af de deltagende forskers interessefelter. Der planlægges 4-6 årlige møder i netværksgrupperne, herudover kan der aftales ad-hoc møder.

Samarbejdspartnere

Læring, udvikling og videndeling af metoder gennem samarbejde med relevante forskningsmiljøer i Danmark såvel som udlandet er en af hjørnestenene i forskningsprogrammet. Allerede etablerede samarbejdsaftaler og netværker fastholdes og nye opdyrkes. Der opfordres til at forskere under dette program kan indgå i videnskabelige miljøer, hvor der forskes i den akutte patient, så vi kan lære af de bedste. Aktuelt samarbejdes der med forskningsmiljøer i Danmark, USA og England.

Arbejdsgruppe

Professor Hans Kirkegaard, ph.d. Rita Leth og lektor, ph.d. Marianne Lisby (programleder). For nærmere information om forskningsprogrammet og aktuelle projekter under dette program kontakt venligst Marianne Lisby på e-mail: marilisb@rm.dk