På Aarhus Universitetshospital er det fælles besluttet, at der årligt gennemføres 3-timers møde på alle afdelinger.

______________

Workshop afholdes den 3. oktober kl. 13.00-15.00 i Gæstekantinen, Indgang G, G206

______________

Årets tema er:

Konferencer
- hvordan øger vi læringsværdien af disse?

 

Bemærk, deadline for indrapportering er
den 22. december 2017

Formål med 3-timers møder 

Formålet med 3-timers møderne er at give alle læger, der er i gang med videreuddannelsen, mulighed for i fællesskab at sætte ord på og konkret planlægge, hvad de som enkeltpersoner og som gruppe kan gøre for at optimere kvaliteten af egen uddannelse.  

På baggrund af møderne, skal yngre læger sammen med den øvrige lægegruppe i den enkelte afdeling udarbejde en handleplan med de aftalte ideer og forslag til kvalitetsudviklingen af den lægelige videreuddannelse.

Deltagere i 3-timers møderne

Alle afdelingens læger, der er i videreuddannelse skal deltage. Det er op til den enkelte afdelingsledelse af beslutte om vikarer og yngre læger i andre stillinger kan deltage.
Den uddannelseskoordinerende yngre læge deltager altid, da denne er mødeleder.

Det tilstræbes at arbejdet tilrettelægges således, at der gives mulighed for deltagelse for så mange som muligt. Det kan overvejes om en anden kan passe vagtkalder (bagvagt, afdelingslæge) så længe mødet varer.

Det er op til den enkelte afdelingsledelse at afgøre, om mødet afholdes i normal dagarbejdstid eller udenfor med efterfølgende afspadsering.

Forberedelse

 • 3-timer-møde: Afdelingens uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL) og den uddannelsesansvarlige overlæge aftaler tidspunkt for afholdelse af 3-timers møde, der skal afholdes i oktober-november-december. Mødet planlægges til varighed på samlet 3 timer. 
 • Valg af mødeleder: det er oftest UKYL, der er mødeleder. Er UKYL’en afdelingslæge kan det overvejes at vælge en af afdelingens yngre læger, der er ansat i en uddannelsesstilling som mødeleder. UKYL’en kan da deltage som observatør.

 • Workshop om mødeledelsen: Hvis mødelederen ikke tidligere har været mødeleder, tilmeldes denne den årlige workshop for 3-timers-møde-ledere, hvor koncept og mødeledelse gennemgås

OBS! der skal aftales tid og sendes invitation til de 2 opfølgningsmøder – ”Fælles lægemøde” og ”Aftalemøde”

Afholdelse af 3-timers mødet

 • Mødet afholdes efter en fast skabelon.
  Se 3-timers program og skabeloner

Opfølgning

 • Fælles lægemøde for alle afdelingens læger, 1-3 uger efter 3-timersmødet er afholdt. Her fremlægges fællesreferat 1+2, diskuteres og prioriteres og der laves udkast til handleplan for det kommende år for lægelig videreuddannelse i afdelingen.  
 • Aftalemøde mellem mødeleder, UKYL, uddannelsesansvarlig overlæge og ledende overlæge/ afdelingsledelse, hvor handleplanen endelig aftales

Mødeleder sender kopi af 

 • Handleplan til den uddannelsesansvarlige overlæge og ledende overlæge 
 • Gruppeark, fællesreferat 1+2 samt endelige handleplan til uddannelseskoordinerende overlæger


Uddannelseskoordinerende overlæger udarbejder på baggrund af fremsendte referater og handleplaner

 • ensammenfatning der indgår i Årsrapporten for den
  lægelige videreuddannelse på AUH
   

Yderligere information kan fås ved henvendelse til de uddannelseskoordinerende overlæger samt sekretær for Lægelig Videreuddannelse.

Materiale til 3-timers møderne